OB­JEC­TES D’UN CLÀS­SIC

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Hi ha­via una ve­ga­da el Ritz de Pa­rís és el tí­tol de la sub­has­ta que ce­le­bra a la ca­pi­tal fran­ce­sa, en­tre el 17 i el 21 d’abril, la fir­ma Art­cu­ri­al, que dis­per­sa­rà més de 3.500 lots pro­ce­dents

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.