Pràc­ti­ques del fut­bol

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

So­vint es par­la del mer­cat de l’art­co­mun­dels úl­tims mer­cats­no­re­gu­lats, i se’n cri­ti­ca l’opa­ci­tat. Per bé que una pos­si­ble re­gu­la­ci­ó­no­e­vi­ta­ria pràc­ti­ques abu­si­ves ni el con­ver­ti­ria en to­tal­ment trans­pa­rent, sí que hi es­ta­bli­ri­aun­fun­ci­o­na­ment més­just.

Les ga­le­ri­es que es­tan pas­sant­més­di­fi­cul­tats són les ano­me­na­des mid-si­ze ga­lle­ri­es, les ga­le­ri­es mit­ja­nes que tre­ba­llen per ar­ti­cu­lar les car­re­res dels seus ar­tis­tes i que qu­e­den lluny de les me­ga­ga­le­ri­es que, am­bels seus “ar­tis­tes mar­ca” i les se­ves múl­ti­ples seus en ca­pi­tals mun­di­als, es tro­ben­més so­ta la lò­gi­ca de fun­ci­o­na­ment de la in­dús­tria del lu­xe que de la fei­na de con­ser­va­ció ri­go­ro­sa. La con­se­qüèn­cia ésun­de­go­teig cons­tant de tan­ca­ments fruit de la­man­ca­de ren­di­bi­li­tat. I és que, a ban­da dels alts cos­tos que su­po­sa man­te­nir els es­pais i l’as­sis­tèn­cia a fi­res in­ter­na­ci­o­nals, és una pràc­ti­ca ha­bi­tu­al que les ga­le­ri­es­més­grans es no­drei­xin de fit­xar els nous ar­tis­tes d’en­tre aques­tes ga­le­ri­es­més­pe­ti­tes, dei­xant-les en una si­tu­a­ció d’una cer­ta in­de­fen­sió. Fa­go­ci­ten el tre­ball fet i im­pe­dei­xen que la ga­le­ri­a­més­pe­ti­ta pu­gui re­co­llir els fruits de l’es­forç fet.

Sens dub­te es po­den pac­tar mol­tes ca­pi­tu­la­ci­ons a l’ini­ci de la re­la­ció ar­tis­ta-ga­le­ris­ta, però­no­és la pràc­ti­ca ha­bi­tu­al, so­bre­tot qu­an aques­ta es ba­sa en la con­fi­an­ça i la bo­na fe. Co­me­vi­tar, doncs, aques­ta per­ver­sió del sis­te­ma sen­se trun­car el re­cor­re­gut de crei­xe­ment­de l’ar­tis­ta? Al­guns apun­ten certs me­ca­nis­mes ins­pi­rats en el­món­del fut­bol, que, so­ta la re­gu­la­ció d’or­ga­nis­mes con la FIFA, es­ti­pu­len els tras­pas­sos pels quals els clubs pa­guen­com­pen­sa­ci­ons a aquells al­tres a qui pre­nen ju­ga­dors, res­ca­ba­lant-los d’aques­ta­ma­ne­ra de la fei­na fe­ta.

Ai­xò­no­e­vi­ta­ria pràc­ti­ques cor­rup­tes, peròun sis­te­ma sa és aquell que és just per a les du­es ban­des, i que per­met que el peix pe­tit so­bre­vis­qui sen­se tren­car la ca­de­na de va­lor que fa vi­a­ble tot l’eco­sis­te­ma ar­tís­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.