Any rè­cord per a Eu­ro­pa en ven­des agrí­co­les a l’ex­te­ri­or

La Vanguardia (Català) - Diners - - AGROCULTURA -

Les ex­por­ta­ci­ons de pro­duc­tes agro­a­li­men­ta­ris de laUE­van as­so­lir el 2017un­va­lor to­tal de 137.900 mi­li­ons d’eu­ros, amb unaug­mentd’un 5,1% en­com­pa­ra­ci­ó­am­bel 2016, se­gons l’úl­tim in­for­me co­mer­ci­al de la Co­mis­sió Eu­ro­pea.

Els Es­tats Units, Rús­sia i di­ver­sos­mer­cats asi­à­tics con­ti­nu­en­sent els­més­di­nà­mics per al crei­xe­ment de les ex­por­ta­ci­ons agro­a­li­men­tà­ri­es de la UE. Ai­xí, les ven­des alsEUA­van aug­men­ta­run6% l’any­pas­sat, men­tre que les ex­por­ta­ci­ons a Rús­sia van aug­men­ta­run16%. Quant als mer­cats asi­à­tics, les ex­por­ta­ci­ons al Ja­pó van créi­xe­run11% i les di­ri­gi­des a la Xi­na van aug­men­ta­run5%.

Els sec­tors de vi(am­bun crei­xe­ment d’un 12%), ali­ments per a ani­mals de com­pa­nyia (17%) i li­cors (5%) van te­nir una evo­lu­ció es­pe­ci­al­ment po­si­ti­va d’ex­por­ta­ci­ons eu­ro­pe­es enels

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.