Els Es­tats Units, Rús­sia, el Ja­pó i la Xi­na li­de­ren les com­pres

La Vanguardia (Català) - Diners - - AGROCULTURA -

12 me­sos de l’any 2017.

Per con­tra, les ex­por­ta­ci­ons de blat i al­tres ce­re­als ai­xí­com les de carn de porc van dis­mi­nuir.

Les im­por­ta­ci­ons agro­a­li­men­tà­ri­es de laUE­tam­bé van aug­men­tar, pe­rò aun­rit­me més­lent que les ex­por­ta­ci­ons. Ai­xò es re­flec­teix en la ba­lan­ça co­mer­ci­al de pro­duc­tes agro­a­li­men­ta­ris, que con­ti­nua sent po­si­ti­va, am­bun­su­pe­rà­vit d’ex­por­ta­ció de 20.500 mi­li­ons d’eu­ros el 2017.

MARC ARIAS

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.