Tres set­ma­nes de la bor­sa pu­jant han con­fir­mat l’in­terès per les ac­ci­ons com a ac­tiu pre­fe­rit

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

L’ex­pec­ta­ti­va dels in­ver­sors con­ti­nua cen­tra­da en la mi­llo­ra de la ren­da va­ri­a­ble i en par­ti­cu­lar en el que pos­si­ble­ment si­gui l’ar­gu­ment de més pes, la pu­ja­da dels ti­pus d’in­terès per part del Banc Cen­tral Eu­ro­peu, ja que l’efec­te que pro­vo­ca­ria al mer­cat de bons po­dria ge­ne­rar l’en­tra­da d’im­por­tants flu­xos de ca­pi­tal a la ren­da va­ri­a­ble amb el con­se­güent im­pac­te al­cis­ta en les bor­ses de va­lors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.