Ven­dre al maig

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

La fa­mo­sa con­sig­na dels aris­tò­cra­tes an­gle­sos sell in may and go away (ven al maig i ves-te’n) té aquest any els ana­lis­tes molt pen­dents del que pas­si en l’úl­ti­ma fa­se del mes d’abril, ja que en te­o­ria la tem­po­ra­da d’es­tiu­co­men­ça­el 2 de maig i es pro­lon­ga fins al 9 d’oc­tu­bre. Un perí­o­de du­rant el qual els in­ver­sors aga­fen les se­ves va­can­ces i apos­ten per dei­xar-ho tot ben lli­gat. Si s’acos­ta una so­tra­ga­da, el mi­llor és po­sar-se­en­li­qui­di­tat, és a dir, ven­dre i es­pe­rar a la tor­na­da de l’es­tiu.

Pe­rò és el­mo­ment­de re­cór­rer a les es­ta­dís­ti­ques. Se­gons l’anà­li­si d’Albert Pa­rés, ges­tor­del­fonsAn­nu­alcy­cles, els úl­tims 28 anys en els ca­sos en els quals els ín­dexs bor­sa­ris han ar­ri­bat en ne­ga­tiu a l’ini­ci del mes de maig, a con­ti­nu­a­ció han ex­pe­ri­men­tat una cai­gu- da mit­ja­na ad­di­ci­o­nal del 9,15% fins al 9 d’oc­tu­bre, da­ta en la qual se sol­do­nar­per tan­ca­da la­tem­po­ra­da es­ti­uen­ca per ini­ci­ar l’eta­pa de tan­ca­ment d’any. En can­vi, qu­an l’ín­dex ar­ri­ba en po­si­tiu a aques­tes da­tes de prin­ci­pis de maig, la cai­gu­da mit­ja­na ha es­tat in­fe­ri­or al2% i no­més s’ha tra­du­ït en des­cen­sos en 6 de les 17 oca­si­ons. Ven­dre o man­te­nir-se sen­se mou­re pe­ça se­rà la gran in­cer­te­sa que­pe­s­a­so­bre­els in­ver­sors­de­ca­ra a les set­ma­nes vi­nents.

El que pu­gui pas­sar aquest any es­tà sot­mès a to­ta­me­nad’in­cer­te­ses, pot­ser més grans que en anys an­te­ri­ors, en­ca­ra­quePa­rés pre­fe­reix veu­re el cos­tat op­ti­mis­ta de les coses i as­se­gu­ra que les bor­ses pos­se­ei­xen cert po­ten­ci­al de pu­ja­da ba­sant-se en dos ar­gu­ments in­con­tes­ta­bles: el bon di­vi­dend que ofe­rei­xen els mer­cats d’ac­ci- ons i la re­cu­pe­ra­ció del mer­cat immobiliari.

I tot ai­xò sen­se en­trar a va­lo­rar la pos­si­bi­li­tat que elBCE­de­ci­dei­xi, per­fi, apu­ja­rels ti­pus d’in­terès, que pot­ser no és una me­su­ra gai­re im­me­di­a­ta pe­rò que hau­rà d’ar­ri­bar tar­dod’ho­ra­per­què­el re­gu­la­dor no pot man­te­nir la se­va capa­ci­tat d’in­ter­ven­ció en els mer­cats sen­se mar­ge de ma­ni­o­bra com pas­sa ara amb els ti­pus a ze­ro.

En el cas del di­vi­dend, un im­por­tant ar­gu­ment que ofe­reix so­li­de­sa als mer­cats, la bor­sa es­pa­nyo­la se si­tua en­torn del 4%, un ni­vell­que­fins i tot­po­dri­a­su­pe­rar. “Ren­di­ments al vol­tant d’un 4% són di­fí­cils de tro­bar a ín­dexs di­ver­si­fi­cats”, as­se­nya­la Pa­rés.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.