Ford Fo­cus, un dels ve­hi­cles més po­pu­lars

Un to­tal de 16 mi­li­ons de ven­des a tot el món ava­len aquest au­to­mò­bil

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Fran­cesc Pla

El Fo­cus és un dels au­to­mò­bils més po­pu­lars del mer­cat eu­ro­peu des del 1998 i tam­bé un dels mo­dels clau de la gam­ma Ford. Amb tres ge­ne­ra­ci­ons a la se­va es­que­na, més de set mi­li­ons d’uni­tats ve­nu­des a Eu­ro­pa i 16 mi­li­ons a tot el món, la mar­ca de l’oval afron­ta una no­va vi­da del mo­del amb una ex­tra­or­di­nà­ria am­bi­ció. Per co­men­çar, el nou Fo­cus es­tre­na una pla­ta­for­ma que do­na lloc a una car­ros­se­ria com­pac­ta amb con­tra­por­ta poste­ri­or i a una al­tra de ti­pus fa­mi­li­ar. Tam­bé hi hau­rà per a al­guns mer­cats, com Rús­sia o Tur­quia, una ver­sió més de tres vo­lums, la clàs­si­ca ber­li­na amb male­ter se­pa­rat. I no hi hau­rà, con­fir­mant una ten­dèn­cia ge­ne­ra­lit­za­da, una car­ros­se­ria de tres por­tes.

Però el més in­no­va­dor és l’apa­ri­ció d’una va­ri­ant amb as­pec­te de tot­ca­mí, amb la car­ros­se­ria ele­va­da 30 mm del ter­ra. Es diu Fo­cus Ac­ti­ve i res­pon a l’enor­me de­man­da que exis­teix ac­tu­al­ment d’aquest ti­pus d’au­to­mò­bils. En qual­se­vol cas, el nou Fo­cus és, grà­ci­es a la pla­ta­for­maC2, un cot­xe més am­ple, amb més es­pai a les pla­ces poste­ri­ors, a l’ha­ver re­po­si­ci­o­nat els se­ients poste­ri­ors. Sen­se preu en­ca­ra, el Fo­cus de quar­ta ge­ne­ra­ció no ar­ri­ba fins al pro­per mes de ju­li­ol i su­po­sa un rep­te de gran en­ver­ga­du­ra, com va que­dar de­mos­trat en la se­va pre­sen­ta­ció in­ter­na­ci­o­nal.

Ai­xí, Ste­ve Arms­trong, pre­si­dent de Ford per aEu­ro­pa, Àfri­ca i Orient Mit­jà, afir­ma­va: “El Fo­cus ha es­tat el nos­tre cor a Eu-

El nou Fo­cus és ara un au­to­mò­bil més am­pli, amb més es­pai a les pla­ces poste­ri­ors

“El seu seg­ment va re­pre­sen­tar el 2017 una de ca­da cinc ma­tri­cu­la­ci­ons”, diu Ste­ve Arms­trong

Ford Fo­cus

El Fo­cus inau­gu­ra una no­va era per a Ford i la gam­ma in­clou la ver­sió d’es­tè­ti­ca SUV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.