Tous: la jo­ie­ria d’ar­te­sa­nia in­dus­tri­al

La fir­ma fa­mi­li­ar de Man­re­sa pro­du­eix més d’un mi­lió de pe­ces l’any en una fà­bri­ca on con­vi­uen l’úl­ti­ma tec­no­lo­gia d’elec­tro­for­ming i la tèc­ni­ca tra­di­ci­o­nal de mi­cro­fu­sió

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Mar Galtés Barcelona

A la fà­bri­ca de jo­ie­ria més gran d’ Es­pa­nya hi con­vi­uen l’ úl­ti­ma tec­no­lo­gia d’elec­tro­for­ming (un pro­cés quí­mic d’ elec­trò­li­si“cons­tru­eix” les jo­ies so­bre una ba­se lleu­ge­ra) amb la­mic ro fu­sió, o fo­sa de ce­ra per­du­da, que és la ma­tei­xa tèc­ni­ca que ja uti­lit­za­ven grecs i ro­mans per­fer jo­ies. No gai­re lluny de Man­re­sa, on Tous té el seu quar­ter ge­ne­ral, l’em­pre­sa fa­mi­li­ar va cons­truir fa quatre anys la se­va no­va fà­bri­ca de jo­ie­ria, de gai­re­bé 4.000m2, d’on­sur­tun40% de­la se­va pro­duc­ció, i en què ja s’han in­ver­tit 5mi­li­ons d’eu­ros.

“Per po­der con­ti­nu­ar obrint un cen­te­nar de bo­ti­gues l’any, ne­ces­si­tà­vem in­ver­tir en la pro­duc­ció”, ex­pli­ca Rosa Tous Ori­ol, vic e pre­si­den­ta de l’ em­pre­sa, que té 622 bo­ti­gues en 53 pa­ï­sos (233 a Es­pa­nya, 389 afo­ra ); el ca­nal di­gi­tal ja apor­ta un6% de les ven­des.

Fa més de vint anys que Tous va co­men­çar a uti­lit­zar de­ma­ne­ra pi­o­ne­ra en jo­ie­ria l’elec­tro­for­ming per ela­bo­rar pe­ces de mi­da con­si­de­ra­ble però de pes lleu­ger (per exem­ple, una ore­lla no aguan­tau na jo­ia que pe­si més de 7 grams). Pri­mer va tre­ba­llar amb un ta­ller de Barcelona, que va aca­bar ad­qui­rint, i que des­prés va tras­lla­dar a aques­ta fà­bri­ca de no­va cons­truc­ció. “Som l’ úni­ca fà­bri­ca d’elec­tro­for­min g pera jo­ie­ria a Es­pa­nya, pot­ser n’hi ha du­es o tres a Eu­ro­pa”, as­se­gu­ra Rosa Tous. La com­pa­nyia va fac­tu­rar 446 mi­li­ons el 2017, i un 70% cor­res­pon a jo­ie­ria (la res­ta són bos­ses de mà, com­ple­ments...). El grup té una plan­ti­lla de 3.500 per­so­nes; 750 es­tan en les àre­es cor­po­ra­ti­va i in­dus­tri­al.

Ta­llers Tous fa­bri­ca més d’un mi­lió de pe­ces l’any: dos ter­ços es fan per mi­cro­fu­sió, un terç per elec­tro­for­ming, ex­pli­ca Ra­úl Ló­pez, di­rec­tor de­la fà­bri­ca, on tre­ba­llen 85 per­so­nes.

La mi­cro­fu­sió co­men­ça per una pri­me­ra pe­ça (fe­ta a mà, o en im­pres­so­ra 3D). Amb ella es ge­ne­ra un mot­llo de caut­xú, del qual s’ob­tin­drà una ver­sió de la pe­ça fe­ta en ce­ra. I amb les pe­ces de ce­ra, es cons­tru­eix un ar­bre, que es col·lo­ca dins d’un ci­lin­dre: s’om­ple de guix, que se so­li­di­fi­ca al for­niu na­ve­ga­da fo­sa la ce­ra, el buit que dei­xa s’om­ple­amb­me­tall–oro­pla­ta–. Un­cop ne­te­jat el guix, que­da un ar­bre de jo­ies, que cal ta­llar, des­bas­tar, mun­tar ipo­lir, amà, una au­na.

Per la se­va ban­da, l’elec­tro­for­ming con­sis­teix a cre­ar pe­ces de fins a 400 mi­cres de gruix, d’or o pla­ta, mit­jan­çant un pro­cés quí­mic d’elec­trò­li­si que di­po­si­ta les par­tí- cu­les de me­tall so­breu na ba­se( ta­lla­da a me­ta­cri­lat o im­pre­sa en 3 D, i re­co­ber­ta de pin­tu­ra con­duc­ti­va; o bé de pel­tre, que és un me­tall que des­prés es fon ). Per­fer l’ e l ec tro for­min g, cal mun­tar es­truc­tu­res amb to­tes les pe­ces ba­se, pen­ja­des en uns racks i or­ga­nit­zats en bar­res, que se sub­mer­gei­xen en les cu­be­tes quí­mi­ques.

El pro­cés quí­mic és el ma­teix que per a les jo­ies de ver­meil, que són les que por­ten un bany d’or so­bre una ba­se de pla­ta. Però amb elec­tro­for­ming s’acon­se­gueix un gruix cent ve­ga­des més gran, i el temps que du­ra el pro­cés tam­bé és més ele­vat (fins a 15 ho­res, da­vant uns 30 mi­nuts per al ver­meil).

Tous ha fet del dis­se­nyi la tec­no­lo­gia els seus sig­nes d’ iden­ti­tat, però en­jo­ie ri­al a qua­li­tat és elm és im­por­tant: hi ha es­tàn­dards mun­di­als i con­trols per cer­ti­fi­car que els me­talls són “de llei”, ex­pli­quen. Al­ho­ra, la com­pa­nyia ha in­tro­du­ït en la plan­ta els úl­tims aven­ços per com­plir re­qui­sits me­di­am­bi­en­tals i de re­cu­pe­ra­ci­ó­de re­si­dus (ca­da par­tí­cu­la d’or comp­ta!).

Amés­del’or, la­pla­ta, oel­ti­ta­ni, el ver­meil s’ha con­ver­tit en un ma­te­ri­al im­por­tant per a Tous: va ser una apos­ta de fa deu anys, quan la cri­si­va­cas­ti­gar el­mer­ca­tes­pa­nyol. “Va ser una de­ci­sió va­len­ta de la mar­ca per adap­tar-se a la si­tu­a­ció que el mer­cat re­que­ria”, afe­geix Rosa Tous, i que ha con­tri­bu­ït des d’ales­ho­res al crei­xe­ment a tot el món. La jo­ie­ria de Man­re­sa és cone­gu­da pels eu em­ble­mà­tic os­set, pre­sen­te nun 55% de les se­ves jo­ies. Però el ca­tà­leg com­plet de jo­ies es­tà for­mat per unes 2.100 pe­ces. A la fà­bri­ca de Tous tam­bé es tre­ba­llen jo­ies amb pe­dre­ria, però “l’art d’en­cas­tar es­tà cen­tra­lit­zat aMan­re­sa, ones re­a­lit­zen les pe­ces­de­les col·lec­ci­ons Ate­li­er, i les re­pa­ra­ci­ons i en­càr­recs ami­da”. Tous tam­bé tre­ba­lla amb una xar­xa de pro­ve­ï­dors es­pe­ci­a­lit­zats (en­cast de les pe­dres, es­tam­pa­ció, mesh o es­to­re­ta tre­na­da, cuir...). Te­nir la fà­bri­ca a menys de mit­ja ho­ra del cen­tre d’R+D per­met“es­tar per­ma­nent­ment in­ves­ti­gant tèc­ni­ques no­ves ”, ex­pli­ca Rosa Tous .“Aquí la innovació no és no­més un de­par­ta­ment, és una ac­ti­tud ”. Un exem­ple és la col·lec­ció Grit, de jo­ies so­bre pa­per sot­mès a elec­tro­for­ming.

“D’aques­ta fà­bri­ca tot­hom en surt di­ent: quan­ta tec­no­lo­gia i qu­ant d’ofi­ci i tre­ball ma­nu­al!”, apun­ta Josep Maria Bosch, con­se­ller di­rec­tor ge­ne­ral de Tous.

Josep Maria Bosch, Ra­úl Ló­pez i Rosa Tous, a les ins­tal·la­ci­ons de Ta­llers Tous

ANA JI­MÉ­NEZ

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.