Un pro­cés molt ma­nu­al

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

La du­es prin­ci­pals tèc­ni­ques de fa­bri­ca­ció de jo­ies Tous són la mi­cro­fu­sió (mot­llo de caut­xú, ar­bre de ce­ra, i nou mot­llo de guix per a in­tro­duir-hi el me­tall) i l’elec­tro­for­ming (la cons­truc­ció de les jo­ies mit­jan­çant un llarg pro­cés quí­mic d’elec­trò­li­si, que per­met acon­se­guir pe­ces grans i de poc pes). De mit­ja­na, les jo­ies por­ten 1,8 grams d’or o 3 grams de pla­ta. Té la se­va lò­gi­ca: un gram d’or val 35 eu­ros, i un gram de pla­ta val 0,50 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.