Ac­ce­le­ra­do­ra de pro­jec­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

BarLab ce­le­bra la ter­ce­ra edi­ció

La com­pa­nyia cer­ve­se­ra Ma­hou-San Mi­guel ha po­sat en mar­xa la ter­ce­ra edi­ció de l’ac­ce­le­ra­do­ra de start-ups BarLab, que pre­tén de­tec­tar les­mi­llors ini­ci­a­ti­ves del sec­tor ho­te­ler, amb el fo­cus po­sat en pro­jec­tes re­la­ci­o­nats amb al­gu­nes de les ten­dèn­ci­es més en au­ge, com ara el blockc­ha

in, el ga­ming, els es­ports i el co­merç elec­trò­nics, la uti­lit­za­ció del big da­ta o la re­a­li­tat aug­men­ta­da, en­tre d’al­tres. El pro­gra­ma, de sis me­sos, se­lec­ci­o­na­rà un to­tal de cinc start

ups que op­ta­ran a re­bre un pla de men­to­rit­za­ció, un es­pai de co­tre­ball i un ajut eco­nò­mic de 30.000 eu­ros a fons per­dut per fi­nan­çar pro­jec­tes. La con­vo­ca­tò­ria es­tà ober­ta fins al pro­per 14 de maig.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.