Po­ca capa­ci­tat d’in­ver­sió

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

No­més un 27% dels àngels in­ver­sors in­ver­tei­xen més de 100.000 eu­ros en ‘start-ups’, se­gons da­des de l’Ae­ban

Gai­re­bé un de ca­da tres –en con­cret un 27%– dels àngels in­ver­sors in­ver­tei­xen més de 100.000 eu­ros en em­pre­ses emergents. És la prin­ci­pal con­clu­sió de l’úl­tim in­for­me anu­al de l’As­so­ci­a­ció Es­pa­nyo­la de Bu­si­ness An­gels Networks, que re­flec­teix una “li­mi­ta­da” capa­ci­tat d’in­ver­sió anu­al d’aques­ta me­na de pa­drins in­ver­sors a l’Es­tat. Ai­xí ma­teix, l’in­for­me re­cull que els sec­tors que­més in­terès ge­ne­ren en­tre els in­ver­sors són TIC i softwa­re (54%), però tam­bé te­nen un pa­per des­ta­cat el co­merç i la dis­tri­bu­ció en lí­nia (35%), els mit­jans de co­mu­ni­ca­ció i els con­tin­guts di­gi­tals (26%), i els ser­veis fi­nan­cers (26%). Qu­ant al fu­tur, l’es­tu­di re­ve­la que sec­tors i tecnologies que els in­ver­sors pre­ve­uen que tin­dran­més im­pac­te són la mo­bi­li­tat, el cot­xe con­nec­tat, el blockc­hain i el sec­tor fin­tech.

Cons­truc­ció i mo­da, els sec­tors que menys in­terès ge­ne­ren en­tre els àngels in­ver­sors

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.