SEM­PRE HI HA LLUM

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

La ga­le­ria Ja­vi­er Ló­pez-Fer Fran­cés de Ma­drid ha reu­nit les úl­ti­mes obres de Jo­sé Ma­ría Ytur­ral­de (Con­ca, 1942) so­ta l’epí­graf de Lo­gos y mi­tos, de­fi­nint en aques­tes com­po­si­ci­ons

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.