Fons de ren­da va­ri­a­ble acu­mu­len guanys su­pe­ri­ors al 7% en mer­cats com els emergents

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

dos àm­bits en què és pos­si­ble tro­bar fons amb guanys des de co­men­ça­ment d’any per so­bre del 7%.

No hi ha al­ter­na­ti­ves fà­cils per als in­ver­sors en el ter­reny de la ren­da fi­xa, ja que els ti­pus d’in­terès con­ti­nu­en ofe­rint un per­fil baix i les bor­ses, per bé que ir­re­gu­lars se­gons els àm­bits ge­o­grà­fics i la di­ver­si­tat sec­to­ri­al, ofe­rei­xen l’únic ter­ri­to­ri amb al­gu­nes opor­tu­ni­tats de be­ne­fi­ci.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.