Sher­pa al vo­lant

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

ment en la qua­li­tat dels seus ne­go­cis i ad­qui­ri­des a unes va­lo­ra­ci­ons atrac­ti­ves”, ex­pli­ca Ju­an Jo­sé Fernán­dez, un dels so­cis i ges­tors de la fir­ma d’in­ver­si­ons At­ti­tu­de, con­ver­ti­da en ges­to­ra fa no­més dos anys però amb una llar­ga tra­jec­tò­ria com a em­pre­sa de ges­tió d’ac­tius. Se­gons Fernán­dez, les de­ci­si­ons d’in­ver­sió de Sher­pa “s’ajus­ten al ni­vell de risc que apor­ten a la car­te­ra ca­da una de les in­ver­si­ons, tant des d’una pers­pec­ti­va in­di­vi­du­al com de con­junt”.

“En l’ac­tu­a­li­tat, iden­ti­fi­quem un nom­bre més gran d’opor­tu­ni­tats en com­pa­nyi­es eu­ro­pe­es, que re­pre­sen­ten un 75% del fons per ge­ne­ra­ció de be­ne­fi­ci, da­vant els Es­tats Units, un 25% de la car­te­ra. Pen­sem que el mer­cat ame­ri­cà es tro­ba­més pro­per a un can­vi de ci­cle, si és que aquest can­vi no s’ha ini­ci­at ja”, as­se­nya­la Da­ni­el Va­re­la, ges­tor de l’en­ti­tat i di­rec­tor d’In­ver­si­ons.

“Da­vant l’en­torn ac­tu­al dels mer­cats fi­nan­cers, amb ti­pus d’in­terès en mí­nims his­tò­rics, bor­ses pro­pe­res ani­vells mà­xims, els vo­lu­mi­no­sos ba­lan­ços dels bancs cen­trals i uns re­cents i se­vers re­punts de vo­la­ti­li­tat a co- men­ça­ments d’any, tot ple­gat ens por­ta a com­ple­men­tar la car­te­ra de va­lors bor­sa­ris amb una ges­tió di­nà­mi­ca del risc mit­jan­çant l’ús de co­ber­tu­res. Com a fruit d’aques­ta ges­tió ac­ti­va amb de­ri­vats, l’ex­po­si­ció di­rec­ta del fons en ac­tius bor­sa­ris es re­du­eix d’un 90% a un 55%”, ex­pli­ca Fernán­dez.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.