L’ac­cés a la gam­ma se­gui­rà sent el mo­tor 1.0 EcoBo­ost, amb po­tèn­ci­es de 85, 100 i 125 CV

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

ta­ci­o­na­ment au­to­mà­tic que en les ver­si­ons de can­vi au­to­mà­tic no re­que­reix cap ac­ció per part del con­duc­tor, as­sis­tent pre­col·li­sió op­ti­mit­zat, as­sis­tent de ma­ni­o­bra eva­si­va, con­trol dels an­gles morts, aler­ta de tràn­sit cre­uat poste­ri­or, cà­me­ra de vi­sió poste­ri­or, vi­sió 360° o aler­ta de di­rec­ció con­trà­ria.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.