El re­torn a po­si­ci­ons més de­fen­si­ves po­dria mar­car un can­vi en l’equi­li­bri en­tre bons i ac­ci­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

l’aug­ment dels cos­tos de fi­nan­ça­ment que es de­ri­va dels can­vis que els bancs cen­trals van apli­cant als ti­pus d’in­terès, apos­tant pel ca­mí al­cis­ta amb més o menys in­ten­si­tat. Els fons d’in­ver­sió de ti­pus mixt po­den te­nir la se­va opor­tu­ni­tat més im­por­tant en el­marc d’aquest es­ce­na­ri can­vi­ant, en què el re­par­ti­ment de pa­pers en­tre ac­tius fi­xos i bor­sa­ris es mou­rà amb re­gles no­ves.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.