Els ma­cro­plans

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

del pla­ambRen­ta 4.

En­guany els re­sul­tats no es­tan sent gai­re bri­llants per al con­junt del sec­tor. Be­ne­fi­cis ipèr­du­ess’al­ter­nen en­tre les prin­ci­pals en­ti­tats, mal­grat que l’evo­lu­ció dels mer­cats aquest any ha con­du­ït a re­sul­tats una mi­ca sor­pre­nents, ja que­els­plans­més­ren­di­bles­só­nels que en te­o­ria pre­sen­ta­ven menys op­ci­ons de ren­di­bi­li­tat.

Els plans ga­ran­tits han acon­se­guit els úl­tims dot­ze me­sos un guanys mit­jans pon­de­rats d’un 2,51%, xi­fra­que­el­ses­tà­con­ver­tin­ten l’op­ció gua­nya­do­ra d’aquest any a l’ho­ra d’in­ver­tir en plans de pen­si­ons. De fet, el pla més ren­di­ble en­tre els 24 ma­cro­plans acu­mu­launs­guanysd’un6,5% du­rant els dot­ze úl­tims­me­sos.

En ter­mi­nis de temps més di­la­tats, els guanys ca­uen del cos­tat dels plans es­pe­ci­a­lit­zats en ren­da va­ri­a­ble, ter­reny en què les ges­to­resBes­tin­ve­riCai­xaBanka­con­se­guei­xen els mi­llors ren­di­ments a tres anys de ter­mi­ni, amb un ren­di­ment mit­jà anu­al pro­per al 5% enel­pri­mer­cas i al3% enel se­gon.

En el ter­mi­ni de deu anys, Bes­tin­ver acon­se­gueix uns guanys mit­jans anu­als d’un 8,9% per al seu pla de pen­si­ons bor­sa­ri, men- tre­queCai­xaBankC­rei­xe­ment, el se­gon pla de pen­si­ons amb més pa­tri­mo­ni del­mer­ca­tes­pa­nyol, ha acon­se­guit su­perar un 4% de guanys mit­jans anu­als du­rant aquest ma­teix perí­o­de de deu anys. Aquest pla és de ti­pus mixt, amb pre­do­mi­ni de ren­da fi­xa a la se­va car­te­ra, per bé que tam­bé am­bac­tius bor­sa­ris.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.