Ja se’n po­den fer co­man­des: al maig es llan­ça­rà al mer­cat amb preus a par­tir de 31.400 euros

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

li­tres de mit­ja­na­amb120 g/km de CO . Tam­bé es­ta­rà dis­po­ni­ble en ver­sió A 250, amb un bloc de dos li­tres, 224 CV i 350 Nm que ar­ri­ba­rà a la tar­dor as­so­ci­a­da a la trac­ció 4MATIC i a una trans­mis­sió ex­clu­si­va­ment au­to­mà­ti­ca.

Per la se­va part, el 180 d equi­pa un tur­bo­di­è­sel de 4 ci­lin­dres i 1,5 li­tres que ren­deix 116CVamb260 Nm de pa­rell mo­tor i tec­no­lo­gia AdB­lue per re­duir les se­ves emis­si­ons­fins als108g/km­deCO amb una mit­ja­na de con­sum ho­mo­lo­ga­da en 4,1 li­tres als 100 km.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.