Mol­tes em­pre­ses no es­tan pre­pa­ra­des

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Se­gons ARAG, com­pa­nyia de de­fen­sa ju­rí­di­ca, quan fal­ta un mes per­què en­tri en vi­gor l’RGPD, més d’1,2 mi­li­ons d’em­pre­ses es­pa­nyo­les con­ti­nu­en sen­se ha­ver adop­tat les me­su­res pre­vis­tes en aques­ta ini­ci­a­ti­va eu­ro­pea. A Ca­ta­lu­nya el nom­bre d’em­pre­ses que no es­tan a punt as­cen­deix a 370.000. La si­tu­a­ció en­ca­ra és pit­jor en­tre els au­tò­noms, la mei­tat dels quals es­tan en aques­ta ma­tei­xa si­tu­a­ció. I és que la sen­sa­ció en mol­tes com­pa­nyi­es és que el dia 25 no és el fi­nal del pro­cés, si­nó no­més el prin­ci­pi. “El que hem es­tat fent fins ara és no­més per ar­ri­bar el dia 25 a la lí­nia de sor­ti­da pre­pa­rats”, diu la de­le­ga­da de pro­tec­ció de da­des (DPD) d’Erics­son a Es­pa­nya i Por­tu­gal, Sil­via Ger­bo­lés. De to­ta ma­ne­ra, hi ha di­fe­rèn­ci­es en­tre les grans cor­po­ra­ci­ons i les pi­mes. Les grans com­pa­nyi­es “fa temps que exe­cu­ten el pro­cés d’adap­ta­ció”, i les pi­mes, “bé per fal­ta de re­cur­sos o de cons­ci­èn­cia res­pec­te del que és l’RGPD, de­uen anar una mi­que­ta coi­xes”, apun­ta l’ex­pert d’Ac­cen­tu­re Jau­me So­ler. Les pi­mes, que su­po­sen el 99% del tei­xit em­pre­sa­ri­al se­gons da­des de la Cepy­me, “te­nen­molts pro­ble­mes”, i hi ha gent “que ni tan sols és cons­ci­ent de què és la pro­tec­ció de da­des, apun­ta el DPD de Hu­awei Es­paña, Ma­nu­el Dí­az, la com­pa­nyia del qual té en­tre els seus pro­ve­ï­dors­mol­tes pe­ti­tes imit­ja­nes em­pre­ses. Ju­lio Fernán­dez, as­ses­sor de la pa­tro­nal Cepy­me, si­tua al grup cap­da­van­ter les em­pre­ses amb més de 25 tre­ba­lla­dors, que so­len te­nir –ex­ter­na­lit­zat o no– de­par­ta­ment in­for­mà­tic i ju­rí­dic i as­ses­so­ra­ment. “El pro­ble­ma és l’em­pre­sa pe­ti­ta”, on hi ha bas­tant des­co­nei­xe­ment res­pec­te de les obli­ga­ci­ons que es te­nen i una ac­ti­tud­més d’“es­pe­rar fins que sur­ti” la no­va llei Or­gà­ni­ca de Pro­tec­ció de Da­des –l’apro­va­ció ha­via de coin­ci­dir amb l’ini­ci d’apli­ca­ció del re­gla­ment, però s’ha en­dar­re­rit–. I és que l’adap­ta­ció a l’RGPD no és ba­ra­ta. IDC ha es­ti­mat que les or­ga­nit­za­ci­ons eu­ro­pe­es des­ti­na­ran 140 mi­li­ons d’euros du­rant el 2018 a fer front a l’adap­ta­ció dels seus pro­ces­sos i sis­te­mes, un 44% més que el 2017. Però, amés amés, se­gons l’ex­pert d’Ac­cen­tu­re Jau­me So­ler, el pres­su­post inicial que ha­vi­en as­sig­nat les em­pre­ses per adap­tar-se se’ls ha dis­pa­rat fins al 30% o el 40%. Te­le­fó­ni­ca, amb el seu so­ci Go­ver­tis, ofe­reix ser­veis de con­sul­to­ria a grans em­pre­ses i pi­mes per aju­dar-les en la se­va adap­ta­ció a l’RGPD. El res­pon­sa­ble de mit­ja­na em­pre­sa a Te­le­fó­ni­ca Es­paña, Fer­nan­do Asín, des­ta­ca que hi ha “mol­ta pre­o­cu­pa­ció” en el tei­xit em­pre­sa­ri­al, i en con­cret a les pi­mes, so­bre qui­nes me­su­res han d’adop­tar per com­plir amb l’RGPD.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.