La con­ti­nu­ï­tat di­gi­tal, re­qui­sit de la in­dús­tria

La plataforma de Das­sault Sys­tè­mes es fa ser­vir en sec­tors com l’avi­a­ció, l’au­to­mo­ció o el con­sum

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL - Nor­ber­to Ga­lle­go

La in­dús­tria es­pa­nyo­la con­ti­nua or­ga­nit­za­da en sit­ges. No no­més l’es­pa­nyo­la, però no val co­ma ex­cu­sa: els or­ga­ni­gra­mes so­len fer-se per fun­ció; hi ha bar­re­res, pa­rets i en­vans que s’han d’eli­mi­nar ur­gent­ment. Que si­gui cone­gut no vol dir que aquest di­agnòs­tic no si­gui pu­nyent. Ni­co­las Loupy l’ex­treu d’in­for­mes de con­sul­to­ria per ex­pli­car el con­cep­te de“con­ti­nu­ï­tat di­gi­tal ”. Loupy és el di­rec­tor re­gi­o­nal d’ Es­pa­nya i Por­tu­gal de Das­sault Systê­mes, com­pa­nyia fran­ce­sa es­pe­ci­a­lit­za­da a “aju­dar les em­pre­ses a ges­ti­o­nar el ci­cle de vi­da dels seus pro­jec­tes”.

El seu pro­duc­te es­tre­lla, la plataforma 3D Ex­pe­ri­en­ce, ha con­tri­bu­ït amb un 26% de crei­xe­ment a la fac­tu­ra­ció de Das­sault Systê­mes el pri­mer tri­mes­tre. Els orí­gens es re­mun­ten qua­tre dè­ca­des en­re­re. El seu fun­da­dor –Mar­cel Das­sault, mor­tel1986– va­vo­ler­que aques­ta bran­ca fos el com­ple­ment de la se­va cri­a­tu­ra fa­vo­ri­ta, Das­sault Avi­a­ti­on, però amb el temps les xi­fres de ne­go­ci gai­re­bé s’ han igua­lat :3.300 i 3.600 mi­li­ons d’euros, res­pec­ti­va­ment.

Das­sault Sys­tè­mes va ser pi­o­ne­ra en el dis­seny i fa­bri­ca­ció as­sis­tits per or­di­na­dor (Cad­cam) que aca­ba­ria evo­lu­ci­o­nant en tres di­men­si­ons. “Un plà­nol s’in­ter­pre­ta; un mo­del 3D es vi­su­a­lit­za, sen­se er­ror pos­si­ble d’ in­ter­pre­ta­ció, de­ma­ne r aque­es cre­au n vin­cle di­rec­te en­tre l’ ofi­ci­na tèc­ni­ca, la plan­ta i les re­gles del ne­go­ci (...). No se m’acu­dei­xen exem­ples mi­llors que l’ Ai r bus 350 o el Bo­eing 777. La cre­a­ció d’ aquests avi­ons im­pli­ca mi­lers de per­so­nes col·la­bo­rant en di­fe­rents pa­ï­sos dur an­tanys i so­bre es­pe­ci­fi­ca­ci­ons molt ri­go­ro­ses so­bre la ba­se d’ un in­gent vo­lum de da­des (...) en què in­ter­ve­nen ter­cers; el flux d’in­for­ma­ció ha d’es­tar per­fec­ta­ment co­or­di­nat”.

Fa­bri­car més rà­pid no és un desig, si­nó un im­pe­ra­tiu, re­su­meix Loupy. “Si ja tens una ma­que­ta en 3D i la con­nec­tes amb els pro­ces­sos de ne­go­ci en un pro­ce­di­ment de tra­ça­bi­li­tat, el se­güent pas se­rà ob­te­nir el que ano­me­nem una úni­ca font d’ in­for­ma­ció; ai­xò és la con­ti­nu­ï­tat di­gi­tal ”.

Das­sault Sys­tè­mes do­na fei­na a 16.000 per­so­nes i té 229.000 cli­ents amb 25 mi­li­ons d’ usu­a­ris fi­nals en 140 pa­ï­sos. La se­va pre­sèn­cia a Es­pa­nya in­clou dos cen­tres de desen­vo­lu­pa­ment, fruit de sen­gles ad­qui­si­ci­ons. Se’ns sol iden­ti­fi­car amb la in­dús­tria ae­ro­es­pa­ci­al, i és lò­gic, però ens agra­da con­si­de­rar­nos una em­pre­sa ci­en­tí­fi­ca, que tre­ba­lla dis­ci­pli­nes en què la mo­de­lit­za­ció i la si­mu­la­ció són ne­ces­sà­ri­es”. Aques­ta vi­sió els obre por­tes en al­tres in­dús­tri­es, com la d’au­to­mo­ció, la fer­ro­vi­à­ria (CAF), la de cons­truc­ció (ACS, Ac­ci­o­na), la mi­ne­ria o la bi­o­me­di­ci­na, en­tre al­tres camps.

“L anos­tra plataforma és uti­lit­za­da per Re­nau l t-Nis­san i pel grup PSA (Peu­ge­ot, Ci­troën, Opel), ai­xí com pels seus pro­ve­ï­dors Fi­co­sa, Ges­tamp o An­to­lín (...) Ens ocu­pem des dels pri­mers es­bos­sos de ca­da mo­del als pro­ces­sos de fa­bri­ca­ció i la pro­gra­ma­ció dels ro­bots; ar­ri­bem al cir­cuit co­mer­ci­al, equi­pant els con­ces­si­o­na­ris amb sis­te­mes pera la con­fi­gu­ra­ció del ve­hi­cle a gust del cli­ent ”, as­se­gu­ra Lo up y.

Per­què no que­din dub­tes, a la llis­ta hi afe­geix Proc­ter & Gam­ble, lí­der de la in­dús­tria de con­sum. Ja fa anys que uti­lit­za aplicacions de Das­sault Sys­tè­mes per ala pro duc- ció i em­pa­que­ta­ment de 10 ca­te­go­ri­es de pro­duc­tes i més de 60 mar­ques ,“però l’ any pas­sat va de­ci­dir ac­tu­a­lit­zar-les ate­nent al con­text de ci­cles de vi­da més curts, cos­tos fluc­tu­ants i can­vis de ten­dèn­cia en la de­man­da”. En­ca­ra n’hi ha més: “Em­de­ma­na­rà què hi pin­tem, a El Cor­te In­glés. Doncs uti­lit­zen el nos­tre softwa­re per al se­gui­ment de les se­ves mar­ques de ro­ba, des del dis­seny a la fa­bri­ca­ció glo­bal (...), una ac­ti­vi­tat que re­que­reix una al­ta pre­ci­sió en la col·la­bo­ra­ció en­tre ac­tors múl­ti­ples”.

L’em­pre­sa és pi­o­ne­ra en dis­seny i fa­bri­ca­ció as­sis­tits per or­di­na­dor, que ha aca­bat evo­lu­ci­o­nant en 3D

LV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.