Mo­da nup­ci­al per a ‘mi­llen­ni­als’

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ze Gar­cía pre­veu inau­gu­rar l’any vi­nent punts de ven­da pro­pis a Bar­ce­lo­na i Ma­drid per ex­pan­dir-se per tot Es­pa­nya

Amb més de 140.000 se­gui- dors en xar­xes so­ci­als com Ins­ta­gram, Ze Gar­cía s’ha con­ver­tit en una de les fir- mes de mo­da nup­ci­al i de fes­ta més apre­ci­a­des pels mil·len­nis­tes. No en va, el seu ar­tí­fex, José Gar­cía, que va ser l’en­car­re­gat de ves­tir la mà­xi­ma in­flu­en­cer de mo­da a l’Es­tat, Ai­da Domènech (Dul­cei­da), el dia del seu ca­sa­ment, va aca­pa­rar tots els flai­xos en la dar­re­ra edi­ció de la pas­sa­rel·la 080 de Bar­ce­lo­na, que va ser se­gui­da per més de 10 mi­li­ons de per­so­nes a tra­vés de xar­xes so­ci­als com Fa­ce­bo­ok o You- tu­be. ta de con­nec­tar El seu se­cret? no­més “No amb es trac- el pú­blic mi­llen­ni­al a tra­vés d’in­flu­en­ci­a­dors, i de te­nir mi­lers de se­gui­dors a les xar­xes so­ci­als, que s’ha de dir que ha es­tat una fei­na con­ti­nu­a­da du­rant molts anys, si­nó de fer dis­senys vis­to­sos i cui­dats fins al de­tall. Per ai­xò ens agra­da po­der tre­ba­llar el pro­cés de­ta­llat de ca­da pe­ça jun­ta­ment amb les cli­en­tes”, ex­pli­ca José Gar­cía, fun­da­dor de la fir­ma Ze Gar­cía, que ad­ver­teix que vol im­pri­mir aques­ta fi­lo­so­fia en ca­da una de les pe­ces que pro­du­eix, des de fa tres anys, al seu ate­li­er de 280 me­tres qua­drats si­tu­at a la zo­na al­ta de Bar­ce­lo­na.

La mar­ca, que tam­bé ven part de la se­va col·lec­ció de fes­ta a tra­vés de la se­va bo­ti­ga en lí­nia, pre­veu am­pli­ar aquest ate­li­er i inau­gu­rar punts de ven­da pro­pis a ciu­tats com Bar­ce­lo­na i Ma­drid du­rant l’any que ve, a fi de po­der aten­dre les de­man­des que li ar­ri­ben des d’al­tres punts de la ge­o­gra­fia es­pa­nyo­la. “En­ca­ra som una fir­ma pe­ti­ta i vo­lem anar fent pas­sos pe­tits però con­so­li­dats per no per­dre el con­trol so­bre la nos­tra pro­duc­ció a mi­da i po­der con­ser­var el nos­tre se­gell d’iden­ti­tat”, con­clou Gar­cía.

José Gar­cía, de 28 anys, és el fun­da­dor de la fir­ma de mo­da nup­ci­al Ze Gar­cía

Dul­cei­da, ves­ti­da per Ze Gar­cía el dia del seu ca­sa­ment

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.