VIVIR BIEN LA VI­DA J.K. Row­ling

La Vanguardia (Català) - Diners - - LLIBRES -

Sa­la­man­dra Bar­ce­lo­na, 2018 74 p. | Pa­per 12 €

Un breu i bo­nic lli­bre so­bre la im­por­tàn­cia de la ima­gi­na­ció i els be­ne­fi­cis del fra­càs a càr­rec d’al­gú que el va conèi­xer bé: l’es­crip­to­ra J.K. Row­ling. En el dis­curs que l’ au­to­ra de Ha r r y Pot ter va pro­nun­ci­a­ren la gra­du­a­ció dels alum­nes de Har­vard va­re­cor­dar que a ella el fra­càs la­va obli­ga­ra pres­cin­dir del su­per­flu, a tro­bar la de­ter­mi­na­ció de tri­om­fa­ra l’ únic ter­reny que cre­ia que en­cai­xa­va i que l iva en­se­nyar co­ses so­bres i ma­teix aque­ni tan sols sos­pi­ta­va. Va to­car fons i aquell fons va ser la ba­se per re­fer la se­va vi­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.