Mi­llor em­pre­sa del Pe­ne­dès

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Amet­ller Ori­gen rep el guar­dó de mans de l’em­pre­sa­ri­at

La ca­de­na ca­ta­la­na de pro­duc­tes fres­cos Amet­ller Ori­gen ha es­tat guar­do­na­da com a em­pre­sa de l’any 2018 en la Nit de l’Em­pre­sa, or­ga­nit­za­da per la Fe­de­ra­ció Em­pre­sa­ri­al del Gran Pe­ne­dès. Du­rant l’ac­te, a què van as­sis­tir més de 400 em­pre­sa­ris, di­rec­tius i re­pre­sen­tants ins­ti­tu­ci­o­nals, es van re­co­nèi­xer al­tres ini­ci­a­ti­ves com la Fun­da­ció Pri­va­da Sant An­to­ni Abad (com­pro­mís so­ci­al), Òpe­ra Jo­ies (co­merç), Ca­no­pack (in­dús­tria), Ako Elec­tro­me­cà­ni­ca (in­no­va­ció), Dei­xa­lles i Trans­ports A. Pla­zas (in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció), In­cognos (no­va cre­a­ció) o Vi­lar­nau (tu­ris­me). Cre­a­da pels ger­mans Jo­sep i Jor­di Amet­ller el 2001, Amet­ller Ori­gen té 91 es­ta­bli­ments a Ca­ta­lu­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.