Es­tan­ca­ment di­gi­tal (2)

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

La­set­ma­na pas­sa­da par­là­vem de l’in­for­me de l’as­se­gu­ra­do­ra His­cox ide co­mel mer­cat on­li­ne de l’art (4.221 mi­li­ons de dò­lars), mal­grat ha­ver cres­cu­tun12% el 2017 i te­nir cer­ta so­li­de­sa, no­creix tant­com­ho­va fer en anys an­te­ri­ors, co­sa que fa que al­guns n’as­se­nya­lin la desac­ce­le­ra­ció i es de­ma­nin si ja­co­men­ce­ma veu­re’n el sos­tre. Con­tex­tu­a­lit­zant aques­tes da­de­sambl’in­for­me so­bre el mer­cat glo­bal de l’art de Cla­reMcAn­drew, sig­ni­fi­ca­ri­aun6,6% de tot el mer­cat.

Al­guns de­talls de l’in­for­me són sig­ni­fi­ca­tius i ens per­me­ten sa­ber queun25% de les transac­ci­ons on­li­ne ja su­peren els 5.000 dò­lars. Si bé va en aug­ment, és una quan­ti­tat molt pe­ti­ta que ens con­fir­ma­que aquest ca­nal­no­es­tà fun­ci­o­nant pel gruix de ven­des que té aquest mer­cat. I les crí­ti­ques que se li fan són la fal­ta de trans­pa­rèn­cia en els preus i la pre­o­cu­pa­ció cap a la ven­da de fal­si­fi­ca­ci­ons.

El mò­bil es po­si­ci­o­na­coml’ei­na clau de fu­tur que ja su­po­saun25% de les ven­des, quan el 2015

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.