Les ven­des del sec­tor su­peren els 30.700 mi­li­ons d’eu­ros anu­als

La Vanguardia (Català) - Diners - - AGROCULTURA -

a aquest ti­pus de cul­tius. Les ven­des mi­no­ris­tes de pro­duc­tes eco­lò­gics d’ali­men­ta­ció van as­cen­dir el 2016 en el con­junt de laUEa 30.700 mi­li­ons d’eu­ros, am­bun crei­xe­ment anu­al del 12%.

Per ga­ran­tir el fu­tur del sec­tor i evi­tar fraus, la no­va le­gis­la­ció eu­ro­pea in­clou nor­mes més es­tric­tes de con­trol al llarg de to­ta la ca­de­na de sub­mi­nis­tra­ment, se­gons ha des­ta­cat ara el Par­la­ment Eu­ro­peu.

LUIS TATO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.