A l’abril, les en­tra­des ne­tes de di­ners es van mo­de­rar fins al seu ni­vell més baix en vuit me­sos

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

de­nar sis set­ma­nes con­se­cu­ti­ves de pu­ja­des.

Els ana­lis­tes con­fi­en en la bo­na evo­lu­ció de la ren­da va­ri­a­ble de ca­ra als me­sos vi­nents, en què hi ha ex­pec­ta­ti­ves im­por­tants, com ara el gir de la po­lí­ti­ca­mo­ne­tà­ria del Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE) i el re­torn als ti­pus d’in­terès en al­ça, que po­dria te­nir in­flu­èn­cia en el re­par­ti­ment d’ac­tius per part dels in­ver­sors par­ti­cu­lars i ins­ti­tu­ci­o­nals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.