Apos­ta bor­sà­ria

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

tre és un ga­ran­tit. Però la ba­se de la ren­di­bi­li­tat ha es­tat du­rant aquests tres úl­tims anys al mer­cat d’ac­ci­ons, la re­cu­pe­ra­ció del qual ha re­for­çat els guanys dels in­ver­sors que han apos­tat pel risc a mit­jà ter­mi­ni.

A ter­mi­ni més llarg, el de cinc anys, els plans de bor­sa tam­bé pre­sen­ten ren­di­ments in­teres­sants, i con­fir­men el bon mo­ment cí­clic que vi­uen els mer­cats d’ac­ci­ons. Tot i que l’in­ver­sor que col·lo­ca di­ners en un pla de pen­si­ons ho fa amb una men­ta­li­tat con­ser­va­do­ra, aquest ob­jec­tiu sem­bla que s’as­so­leix més so­vint mit­jan­çant apos­tes bor­sà­ri­es que, a curt ter­mi­ni, po­den re­sul­tar vo­là­tils, però a mit­jà i llarg ter­mi­ni pro­por­ci­o­nen les mi­llors sa­tis­fac­ci­ons. En­tre els mi­llors plans a cinc anys de ter­mi­ni, al­guns acon­se­guei­xen guanys per so­bre dels dos dí­gits.

L’èxit en la ren­da va­ri­a­ble l’han as­so­lit aquests úl­tims anys plans d’es­tra­tè­gia d’in­ver­sió molt di­ver­sa, des dels que di­ver­si­fi­quen als mer­cats glo­bals i pre­fe­rei­xen ser pre­sents en un am­pli col·lec­tiu de mer­cats fins als que cen­tren les se­ves pre­fe­rèn­ci­es en al­gun pa­ís, zo­na o fins i tot en al­gun sec­tor. El de les te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons ha apor­tat un dels mi­llors guanys aquests úl­tims anys, men­tre que en els àm­bits ge­o­grà­fics els plans que han apos­tat per Lla­ti­no­a­mè­ri­ca o per les bor­ses dels Es­tats Units han es­tat els més ha­bi­tu­als a la cap­ça­le­ra de les clas­si­fi­ca­ci­ons per ren­di­bi­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.