Man­té la iden­ti­tat ba­sa­da en la trac­ció in­te­gral si­mè­tri­ca i el mo­tor Bo­xer de ci­lin­dres opo­sats

La Vanguardia (Català) - Diners - - COTXE DE LA SETMANA -

d’in­for­ma­ció i en­tre­te­ni­ment, or­di­na­dor a bord, fre de­mà­e­lèc­tric amb as­sis­tent en ram­pa...

L’aca­bat Exe­cu­ti­ve afe­geix fars LED adap­ta­tius, an­ti­boi­ra da­van­ters, re­tro­vi­sors elèc­trics ple­ga­bles i tèr­mics, llan­tes de 17 pol­za­des, se­ients da­van­ters ca­le­fac­ta­bles, vo­lant i ma­ne­ta de can­vi fol­rats en cuir, cli­ma­tit­za­dor bi­zo­na amb ac­ti­va­ció per veu, un com­plet sis­te­ma d’in­for­ma­ció i en­tre­te­ni­ment Su­ba­ru Star­link i cà­me­ra de vi­sió poste­ri­or.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.