Gu­er­ra al car­bó

L’alt preu re­du­eix aquest com­bus­ti­ble

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Lo­re­na Far­ràs Pé­rez

Co­ma prin­ci­pal font emis­so­ra de ga­sos amb efec­te hi­ver­na­cle, com­plir els com­pro­mi­sos de l’his­tò­ric acord cli­mà­tic de Pa­rís pas­sa ir­re­me­ia­ble­ment per re­duir la cre­ma de car­bó. Com? En­ca­rint el preu per­què no si­gui ren­di­ble. Els es­pe­ci­a­lis­tes fi­nan­cers de Car­bon Tracker, en l’afany per vi­si­bi­lit­zar el risc cli­mà­tic en els mer­cats fi­nan­cers, es­ti­men que el preu del car­bó es du­pli­ca­rà a la Unió Eu­ro­pea per a l’any 2021 i que es qua­dru­pli­ca­rà per al 2030. En con­cret, Car­bon Tracker as­se­nya­la que la to­na de car­bó pot ar­ri­bar als 15 eu­ros per al se­gon se­mes­tre del 2018, 20 eu­ros per al 2019 i en­tre 25 i 30 eu­ros per al 2020 i el 2021.

Aquest cons­tant in­cre­ment en els preus pro­vo­ca­rà que pa­ï­sos com Es­pa­nya, Ale­ma­nya, Ità­lia i Ho­lan­da dei­xin de con­su­mir car­bó per uti­lit­zar gas, se­gons Car­bon Tracker. D’al­tra ban­da, l’or­ga­nit­za­ció as­se­gu­ra tam­bé que els alts preus ac­ce­le­ra­ran el desen­vo­lu­pa­ment de sis­te­mes d’em­ma­gat­ze­mat­ge d’ener­gia, bà­sics per com­ple­men­tar l’eò­li­ca i la so­lar fo­to­vol­tai­ca, molt de­pen­dents de les con­di­ci­ons me­te­o­ro­lò­gi­ques.

Per si amb aques­ta me­su­ra no n’hi ha­gués prou, Car­bon Tracker afe­geix que el preu que els pa­ï­sos de la Unió Eu­ro­pea hau­ran de pa­gar per eme­tre di­ò­xid de car­bo­ni a l’at­mos­fe­ra tam­bé es du­pli­ca­rà per al 2021 i es qua­dru­pli­ca­rà per al 2030. L’ob­jec- tiu és acon­se­guir que fins i tot les plan­tes de car­bó més efi­ci­ents dei­xin de ser ren­di­bles.

El preu per to­na de di­ò­xid de car­bo­ni s’ha in­cre­men­tat des dels 4,38 eu­ros el maig del 2017 fins als 13,82 eu­ros l’abril del 2018, a cau­sa de les re­for­mes in­tro­du­ï­des a la Unió Eu­ro­pea pel que fa a les emis­si­ons. L’in­for­me cal­cu­la que els preus del di­ò­xid de car­bo­ni hau­ran d’ele­var-se fins als 45 o 55 eu­ros per to­na du­rant un perí­o­de llarg de temps per­què les plan­tes d’ener­gi­es no re­no­va­bles sur­tin del mer­cat. Fre a les emis­si­ons de CO 2

“A Es­pa­nya, l’im­pac­te del car­bó és molt im­por­tant en el to­tal d’emis­si­ons de CO ”, as­se­nya­la 2 Ar­tu­ro de las He­ras, au­tor de

l’In­for­me de si­tu­a­ci­ón de las emi­si­o­nes de CO en el mun­do - año 2

2016, de la Fun­da­ció Em­pre­sa & Cli­ma. Aquest es­tu­di po­sa en re­lleu que el 2016 les emis­si­ons glo­bals de CO van 2 des­cen­dir a Es­pa­nya un 3,5%, i van tor­nar ai­xí a ni­vells del 2014. Aques­ta dis­mi­nu­ció tren­ca amb la ten­dèn­cia al­cis­ta de l’úl­tim any, que va coin­ci­dir amb l’ini­ci de la re­cu­pe­ra­ció de l’eco­no­mia.

De las He­ras in­di­ca que el re­tro­cés en les emis­si­ons és fruit d’“un des­cens sig­ni­fi­ca­tiu de la ge­ne­ra­ció elèc­tri­ca de car­bó, grà­ci­es a les bo­nes con­di­ci­ons cli­mà­ti­ques, que van per­me­tre un pes més gran de les re­no­va­bles”. En con­cret, la ge­ne­ra­ció elèc­tri­ca amb car­bó va dis­mi­nuir un 28% res­pec­te al 2015. L’ex­pert subrat­lla que “més de la mei­tat de les emis­si­ons sub­jec­tes a la di­rec­ti­va eu­ro­pea d’Emis­si­ons són con­se­qüèn­cia del car­bó”.

Res­pec­te a les emis­si­ons de­ri­va­des del con­junt de les em­pre­ses, De las He­ras des­ta­ca que “han fet els deu­res des del punt de vis­ta de l’efi­ci­èn­cia ener­gè­ti­ca”. “Els preus més ele­vats de l’ener­gia tam­bé han fet efec­te i les com­pa­nyi­es acom­pa­nyen la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca amb­més in­ver­si­ons en efi­ci­èn­cia”, afe­geix.

ISTOCK

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.