Menys tau­le­tes i mò­bils

Ca­uen les ven­des d’aquests ginys per la sa­tu­ra­ció del mer­cat

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Nor­ber­to Ga­lle­go

Con­tra el que pre­su­meix una vi­sió lleu­ge­ra, el que s’ha ano­me­nat in­ter­net de les co­ses (IoT) no és un uni­vers pro­teic de sen­sors que en­vi­en da­des a la ba­ba­là, si­nó que ca­da ve­ga­da es­tà més im­bri­ca­da en els pro­ces­sos d’in­for­ma­ció de les em­pre­ses. En la IoT so­len exe­cu­tar-se pro­ces­sos crí­tics per al ne­go­ci, de ma­ne­ra que és nor­mal la pre­o­cu­pa­ció per l’im­pac­te que té so­bre els sis­te­mes d’in­for­ma­ció.

Pro­ba­ble­ment el vo­lum més gran que sa­tu­ra­rà les xar­xes cor­po­ra­ti­ves l’apor­ta­rà la ge­ne­ra­lit­za­ció de la IoT. És un gran pro­ble­ma per als pro­ve­ï­dors de tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció, que bus­quen so­lu­ci­ons idò­ni­es: in­ge­rir, pro­ces­sar i ana­lit­zar aques­ta quan­ti­tat de da­des mí­ni­mes és al­ta­ment cos­tós i pot exi­gir temps de res­pos­ta que col·lapsin els sis­te­mes.

S’es­tén l’opi­nió que la mi­llor so­lu­ció se­ria des­pla­çar la in­tel·li­gèn­cia a l’ed­ge. Ves per on! Una al­tra pa­rau­lo­ta no ap­ta per a pro­fans. El llen­guat­ge cor­rent ja ha me­ta­bo­lit­zat la no­ció de cloud com­pu­ting, grà­ci­es a la fà­cil me­tà­fo­ra del nú­vol, però ed­ge com­pu­ting? Cal­drà acos­tu­mar-s’hi. La tra­duc­ció li­te­ral se­ria com­pu­ta­ció a la vo­ra (pot­ser mar­ge o ri­be­ra). Es trac­ta de des­pla­çar pro­ces­sos i da­des mi­rant de no so­bre­car­re­gar el nu­cli del da­ta cen­ter; en ai­xò con­sis­teix por­tar la in­tel·li­gèn­cia a l’ed­ge, al cai­re de la xar­xa. És el coll d’am­po­lla per a les da­des ge­ne­ra­des per a dis­po­si­tius IoT i, per tant, se­ria ra­o­na­ble pro­ces­sar-los amb eco­no­mia de re­cur­sos.

És a dir que, en poc temps, les tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció no­més se­ri­en efi­ca­ces si s’es­te­nen cap al nú­vol en un sen­tit i cap a la vo­ra en un al­tre.

Fins aquí s’ha pro­cu­rat con­tex­tu­a­lit­zar la con­ver­sa man­tin­gu­da amb Ke­er­ti Melko­te, co­fun­da­dor el 2002 d’Aru­ba Networks i ac­tu­al pre­si­dent com a sub­si­di­à­ria de Hew­lett Packard En­ter­pri­se. Els 3.000 mi­li­ons de dò­lars que aques­ta em­pre­sa va pa­gar el 2015 per Aru­ba van sem­blar lla­vors un preu baix, amb més raó se­gons les va­lo­ra­ci­ons ac­tu­als. Melko­te no en­tra a tot drap: “Per a HP va ser una ad­qui­si­ció in­tel·li­gent i per a Aru­ba una au­tèn­ti­ca em­pen­ta. Hau­rí­em con­ti­nu­at crei­xent sols? Sí, però sen­se el vi­gor que HP ens ha do­nat per com­pe­tir en els grans comp­tes”. Abans de l’ad­qui­si­ció, Aru­ba fac­tu­ra­va 1.000 mi­li­ons de dò­lars, més o menys el ma­teix que la di­vi­sió

networking d’HP. Dos anys fis­cals més tard, la su­ma de les parts ha fac­tu­rat al vol­tant de 2.600 mi­li­ons de dò­lars.

His­tò­ri­ca­ment, Aru­ba s’ha es­pe­ci­a­lit­zat en l’ac­cés sen­se fil, fins que s’ha fu­si­o­nat amb l’ac­ti­vi­tat de xar­xes lo­cals d’HPE. Jo­sé Tor­mo, di­rec­tor re­gi­o­nal per al sud d’Eu­ro­pa de l’em­pre­sa, apun­ta que l’any 2017 el crei­xe­ment ha es­tat d’un 152% al mer­cat es­pa­nyol. “Hem fet grans pro­jec­tes al sec­tor pú­blic i el des­ple­ga­ment més im­por­tant d’es­co­les con­nec­ta­des a Es­pa­nya, amb 60.000 punts d’ac­cés. Se’ns co­nei­xia com a sub­mi­nis­tra­dors d’in­fra­es­truc­tu­ra wi­fi a 30 uni­ver­si­tats, però ara som al cim de l’ona­da de la IoT, que des­bor­da­rà la capa­ci­tat de ges­tió dels de­par­ta­ments de tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció”.

La IoT és un nou món ple de pa­ranys, con­fir­ma Melko­te en enun­ci­ar tres in­qui­e­tuds de les em­pre­ses. En pri­mer lloc, vi­si­bi­li­tat. “Quan un dis­po­si­tiu es­tà con­nec­tat a la se­va xar­xa, vo­len re­co­nèi­xer-ho; mol­tes ve­ga­des un em­ple­at con­nec­ta un apa­rell pro­pi sen­se que l’em­pre­sa se n’as­sa­ben­ti [...]. Allà hi té un pri­mer ni­vell de se­gu­re­tat per aten­dre”. En se­gon lloc, quan un dis­po­si­tiu es­tà lo­ca­lit­zat i iden­ti­fi­cat, cal do­nar-hi un ac­cés con­tro­lat. I, en ter­cer lloc, la­més de­li­ca­da: la de­tec­ció de qual­se­vol ame­na­ça “per­què en la sim­pli­ci­tat d’aquests dis­po­si­tius hi ha la se­va vul­ne­ra­bi­li­tat”.

D’aques­tes tres in­qui­e­tuds dels seus cli­ents ve –diu Melko­te– la pri­o­ri­tat que Aru­ba as­sig­na a po­sar la in­tel·li­gèn­cia –els lec­tors em sa­breu per­do­nar– en l’ed­ge. “Apli­quem tèc­ni­ques de

mac­hi­ne le­ar­ning al tràn­sit de la xar­xa per de­tec­tar qual­se­vol risc po­ten­ci­al que su­po­si un dis­po­si­tiu IoT con­nec­tat. No no­més per sa­ber que hi és i te­nir-lo con­tro­lat, so­bre­tot per ana­lit­zar el seu com­por­ta­ment. Si el sis­te­ma ob­ser­va al­gu­na co­sa sos­pi­to­sa, tan­ca el bu­cle i l’aï­lla im­me­di­a­ta­ment de la res­ta de la xar­xa”.

Des­prés de ser com­pra­da per Hew­lett Packard, Aru­ba té capa­ci­tat per com­pe­tir pels grans comp­tes

ARXIU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.