El con­ta­gi que cau­sa Wall Stre­et

La Vanguardia (Català) - Diners - - NEWS - Ro­bert Tor­na­bell

Qu­a­tre fac­tors in­flu­ei­xen ac­tu­al­ment a la bor­sa. El més im­por­tant és el con­ta­gi de Wall Stre­et, d’en­çà que els te­mors de l’aug­ment de la in­fla­ció van pro­vo­car ven­des mas­si­ves de deu­te so­bi­rà en dò­lars i, per la re­la­ció in­ver­sa en­tre preu i ren­di­ment, va tren­car la bar­re­ra del 3%. El se­gon fac­tor és la in­flu­èn­cia dels bancs cen­trals; el ter­cer, els re­sul­tats de les co­tit­za­des al pri­mer tri­mes­tre de l’any, i el quart, la gu­er­ra co­mer­ci­al que pot des­en­ca­de­nar el pre­si­dent Trump.

Pels in­ver­sors es­pa­nyols, el que pas­si als Es­tats Units és de­ter­mi­nant, ja que un de ca­da qu­a­tre eu­ros dels fons d’in­ver­sió es col·lo­ca als mer­cats in­ter­na­ci­o­nals i aquests mer­cats de­pe­nen deWall Stre­et. Mal­grat ai­xò, el Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE) man­té les se­ves com­pres de deu­te so­bi­rà i deu­te de com­pa­nyi­es d’as­se­gu­ran­ces. En l’úl­tim con­sell exe­cu­tiu va re­a­fir­mar la se­va po­lí­ti­ca de con­ti­nu­ar im­pri­mint di­ners per com­prar en bor­sa. I el pre­si­dent va re­pe­tir una co­sa de­ci­si­va: con­ti­nu­a­rà re­com­prant el deu­te que va­gi ven­cent, fins i tot des­prés de la da­ta lí­mit del 30 de se­tem­bre. Aques­ta li­qui­di­tat afa­vo­reix els fons de pen­si­ons i les com­pa­nyi­es d’as­se­gu­ran­ces, però no és la via per fi­nan­çar les pi­mes, que te­nen com a ca­nal la ban­ca.

Un pe­ri­o­dis­ta li va pre­gun­tar al vi­ce­pre­si­dent –que se­rà subs­ti­tu­ït al juny per Luis de Guin­dos– per què el BCE va can­vi­ar la po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria des del 2010. Per Vi­tor Cos­tan­cio era ne­ces­sa­ri do­nar li­qui­di­tat i abans de la cri­si les em­pre­ses no fi­nan­ce­res de­vi­en als bancs un 61%. Deu anys des­prés, el fi­nan­ça­ment ban­ca­ri no­més re­pre­sen­ta un 45%. Pot­ser quan es tor­ni a la nor­ma­li­tat, amb ti­pus a l’al­ça, n’hi hau­rà prou amb ac­tu­ar a curt. Men­tre els bancs ha­gin de pa­gar un 0,40% pels di­pò­sits al BCE, l’Eu­ri­bor con­ti­nu­a­rà sent ne­ga­tiu i re­du­eix el cost de les hi­po­te­ques però, se­gons in­sis­tim, el més pru­dent ara és te­nir-les a ti­pus fix.

La bor­sa d’un pa­ís asi­à­tic va sor­pren­dre el 2017 els in­ver­sors, que va gua­nyar per so­bre de la mit­ja­na de to­tes les bor­ses. Se­gons la re­vis­ta Bloomberg, les com­pres del banc cen­tral en ac­ci­ons de l’ín­dex ETF (de l’an­glès

exc­han­ge-tra­ded funds) ex­pli­quen la di­fe­rèn­cia. Les su­mes in­ver­ti­des van ser de di­ver­sos mi­lers de mi­li­ons de dò­lars. No es va con­fir­mar el 2018. Per a les bor­ses d’Oc­ci­dent es trac­ta d’un fet in­sò­lit.

Per con­clou­re, des de co­men­ça­ment d’any, i per te­nir una cer­ta pers­pec­ti­va, l’ín­dex més re­pre­sen­ta­tiu de les bor­ses d’Eu­ro­pa, Eu­ro Stoxx 600, va as­so­lir un mà­xim de 403 quan es va aca­bar el ge­ner, però la “cor­rec­ció” de Wall Stre­et d’un deu per cent tam­bé va ar­ros­se­gar Eu­ro­pa a la bai­xa, amb l’ín­dex a mí­nims el 26 de març i re­cu­pe­rant-se des d’ales­ho­res fins a 385 el di­ven­dres 27, amb ten­dèn­cia a una re­cu­pe­ra­ció, però amb més vo­la­ti­li­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.