Lí­der a l’Ibex

La in­flu­èn­cia de la ges­to­ra en les grans fir­mes pre­o­cu­pa la CNMC; tam­bé hi ha aler­ta pel seu po­der per en­fon­sar la bor­sa

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA - Blan­ca Gis­pert Bar­ce­lo­na

Com la ma­jo­ria de pa­ï­sos eu­ro­peus, Es­pa­nya és un ob­jec­tiu clau peraB­lackRock. Re­pre­sen­ta­el­seu si­sè­mer­ca­tal con­ti­nent, dar­re­re delReg­neU­nit, Fran­ça, Ale­ma­nya, Su­ïs­sa iels Pa­ï­sos Bai­xos. És el prin­ci­pal in­ver­sor­del’Ibex 35, i ai­xò vol dir quet é un pa­per re­lle­vant en sec­tors tan di­fe­rents com la ban­ca, l’ ali­men­ta­ció, les te­le­co­mu­ni­ca­ci­ons o la mo­da. És el pri­mer ac­ci­o­nis­ta del San­tan­der, elBBVA, Sa­ba­dell, Te­le­fó­ni­ca iDIA. Tam­bé té­deu­te­es­pa­nyol.

B lac k Rock va desem­bar­ca­ra Ma­dri­del 1994, quan­les ges­to­res de fons en­ca­ra no te­ni­en un pa­per re­lle­vant al mer­cat. La­fir­ma­de Lar r y Fin k va co­men­çar in­ver­tint tí­mi­da­ment en bor­sa, però no­va aga­far pro­ta­go­nis­me fin sals anys post cri­si. Pre­ci­sa­ment quan Es­pa­nya es­ta­va apunt del res­cat, BlackRock va exer­cir un pa­per clau per evi­tar-lo( com f afer tam­bé a Ir­lan­da i Grè­cia ). La g es­to­ra­va ser con­trac­ta­da pel Banc d’ Es­pa­nya jun­ta­ment am­bla con­sul­to­ria Oli­ver W y man per dis­se­nyar la Sa­reb, el banc do­lent que ges­ti­o­na­ria els ac­tius tò­xics­de­les en­ti­tats fi­nan­ce­res. Me­sos­des­prés ha­vi­a­de va­lo­rar els ac­tius im­mo­bi­li­a­ris­de la Sa­reb, però­va­ser lla­vors­quan veus­del sec­tor­van­po­sar el crit al cel per­què B lac k Rock es con­ver­tia en­jut­ge ipart­del’afer: en­tre els seus ne­go­cis hi ha­via el de ges­ti­o­nar in­ver­si­ons en ac­tius im­mo­bi­li­a­ris.

Tot i que la com­pa­nyia sem­pre ha ne­gat en­creu ar­da­des entr eles se­ves di­vi­si­ons –les­que­as­ses­so­ren ins­ti­tu­ci­ons i les­que­ges­ti­o­nen fons –, la pres­sió v afer que L uis de Guin­do s, lla­vors mi­nis­tre d’ Eco­no­mia, apar­tés B lac k Rock i fit­xés Ro­land Ber ger en­lloc seu. A par­tir d’aquest­mo­ment, la ges­to­ra­va co­men­çar­la cur­sa per­con­ver­tir-se enel prin­ci­pal in­ver­sor­del’Ibex fins al punt que avui, to­tes 35, com­par­tei­xen un ma­teix“pro­pi­e­ta­ri ”. (Al ca­pi ala fi, en­ca­ra que els di­ners nos i guin­de B lac k Rock si­nó dels seus cli­ents, la ges­to­ra de­ci­deix­què­en­fa.)

Els ex­perts del sec­tor as­se­gu­ren que­a­quest­po­der, gra­ni trans­ver­sal, po­sa­en­risc el­mer­ca­tes­pa­nyol en­dos­sen­tits. El­pri­me­rés la lliu­re com­pe­tèn­cia. Te­nin­ten­comp­te que, pere­xem­ple, BlackRockes­tà pre­sen­ten to tes­les en­ti­tats fi­nan­cer es­que com­pe­tei­xen en­tre elles, la se­va po­si­ció pri­vi­le­gi­a­da po­dria pro­vo­car un en­ca­ri­ment dels ser­veis sen­se al­tre mo­tiu que el seu pro­fit. És una hi­pò­te­si que als Es­tats Units s’ha pro­vat al sec­tor de le­sa erol íni­es però que, de mo­ment, a Es­pa­nya nin­gú no ho ha fet.

Fonts de­la Co­mis­sió Na­ci­o­nal delsMer­cat­si laCom­pe­tèn­cia (CNMC) ex­pli­quen aa­quest di­a­ri que­ca­da­sec­tor és di­fe­rent ique se­ria com­pli­cat ar­ri­bar a com­pro­var l’abús­de­la se­va po­si­ció. Els re­qui­sits de­la nor­ma­ti­va vi­gent no són su­fi­ci­ents per im­pe­dir la pre­sèn­cia de fir­mes com B lac k Rock en tot sels com­pe­ti­dors d’ un ma­teix sec­tor. La Co­mis­sió Eu­ro­pea va in­ten­tar en­du­rir-los el 2014, però la ini­ci­a­ti­va no­va ti­rar en­da­vant per fal­ta­des u ports. De to­ta ma­ne­ra, l aC N M Cas se­gu­ra que se­gueix amb“mol­ta aten­ció i pre­o­cu­pa­ció” l acrei­xent in­flu­èn­cia que té la ges­to­ra aEs­pa­nya.

El se­gon àm­bit afec­tat és l’ es­ta­bi­li­tat bor­sà­ria. Jau­me Puig, di­rec­tor deGVCGa­es­co, ex­pli­ca que B lac kRock po­dria en­fon­sar to tes­les com­pa­nyi­es en una mal ajor­na­da. “Com que ges­ti­o­na de ma­ne­ra pas­si­va els fons [al vol­tant­de­la mei­tat de l’ ac­ti­vi­tat a Es­pa­nya és d’ aquest ti­pus, menys que l’ ha­bi­tu­al; l ares­ta és ges­tió ac­ti­va ], Black- Rock­re­pli­ca el­com­por­ta­ment­de l’ I b ex de­for­ma au­to­ma­tit­za­da, com­prant o ve­nen ta­le sem­pre­ses en fun­ció, úni­ca­ment, del per­cen­tat­ge que­ca da em­pre­sa su­po­sa­pe­ra l’ín­dex.

Puig ex­pli­ca que aquest ti­pus de ges­to­res pro­pi­ci­en bom­bo­lles en­dos sen­tits per­què no­més bus­quen la rè­pli­ca d’ un ín­dex sen­se te­nir en compt eles pe­cu­li­a­ri­tats de ca­da ne­go­ci. De fet, cap fir­ma de l’ I b ex 35 not é BlackRock al seu con­sell d’ ad­mi­nis­tra­ció, el prin­ci­pal òr­gan de pre­sa de de­ci­si­ons em­pre­sa­ri­als. Puig ex­pli­ca que en molts ca­sos la ges­to­ra po­dria te­ni­ru­na­ca­di­ra al con­sell, ja que con­tro­lau na quan­ti­tat sig­ni­fi­ca­ti­va de ca­pi­tal, però que­op­ta­per­no­fer-ho­per­què­no for­ma­part­de­la se­va­po­lí­ti­ca i no­més té en comp­te la pon­de­ra­ció dels ín­dexs. De fet, com que fun­ci­o­na de­for­ma au­to­ma­tit­za­da i té­poc­per­so­nal (aEs­pa­nya­hi té 24 em­ple­ats ), li re­sul­ta ma­te­ri­al­ment im­pos­si­bles eren dese­nes de com­pa­nyi­es al­ho­ra.

Ofi­ci­al­ment, l’úni­ca in­flu­èn­cia que B lac k Rock exer­cei­xen les em­pre­ses­del’Ibex és el­seu­vot a les jun­tes ge­ne­rals d’ac­ci­o­nis­tes que se ce­le­bren u na­ve­ga­da a l’any. To­ti­ai­xò, fonts­de­grans com­pa­nyi­es co­tit­za des­con­fir­me­na aquest di­a­ri­queB­lackRock man­té un con­tac­te di­rec­te am­bels seus di­rec­tius atra­vés­de tru­ca­des i reu­ni­on­sa la­seu­de Lon­dres, on pre­nen de­ci­si­ons i fan re­co­ma­na­ci­ons als seus cli­ents. Tot i ai­xò, hi ha alt re­s­em­pre­ses co­tit­za­des que as­se­gu­ren que­la­re­la­ció ambB­lackRockés in­e­xis­tent.

El­po­der­de­la ges­to­ra és in­qües­ti­o­na­ble. I si­no­hi­ha res­que hoim­pe­dei­xi, en­ca­ra se­rà­més gran. Els fons es­tran­gers­ca­da ve­ga­da te­nen més pro­ta­go­nis­me al­mer­ca­tes­pa­nyol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.