Créi­xer en ven­des fí­si­ques

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Bra­va Fa­brics La fir­ma de mo­da ur­ba­na ha inau­gu­rat el seu se­gon punt de ven­da fí­sic a Bar­ce­lo­na Des­prés del llan­ça­ment fa dos anys del seu con­cept

sto­re al bar­ri bar­ce­lo­ní del Po­ble­nou, la jo­ve start-up, nas­cu­da l’any 2015 ori­gi­nà­ri­a­ment com un ne­go­ci de ven­da en lí­nia de ca­mi­ses es­tam­pa­des per a ho­mes, mi­ra de re­for­çar la se­va pre- sèn­cia en el pano­ra­ma fí­sic. No en va, el se­güent pas, tal com ad­met Ivan Mo­nells, so­ci fun­da­dor de la mar­ca jun­ta­ment amb Ra­món Bar­be­ro, és inau­gu­rar una bo­ti­ga fí­si­ca aMa­drid abans de l’es­tiu.

Amb tot, la start-up, que va tan­car el 2017 amb una fac­tu­ra­ció de 900.000 eu­ros, en­ca­ra ge­ne­ra un 75% de les se­ves ven­des al ca­nal en lí­nia, bo­na part en pla­ta­for­mes com Ama- zon o el market­pla­ce d’El Cor­te In­glés.

Per ai­xò, ara vol cen­trar els es­for­ços a aug­men­tar les ven­des al ca­nal fí­sic tant a Es­pa­nya com a Eu­ro­pa, a tra­vés de la dis­tri­bu­ció de les se­ves pe­ces en bo­ti­gues mul­ti­mar­ca, amb el fo­cus po­sat en mer­cats eu­ro­peus com Ale­ma­nya, Ho­lan­da, Bèl­gi­ca, Ità­lia i els pa­ï­sos nòr­dics. Per acon­se­guir aquest ob­jec­tiu, els di­ri­gents de Bra­va Fa­brics di­uen que se­ran pre­sents en fi­res in­ter­na­ci­o­nals com les de Pit­ti Uo­mo, a Flo­rèn­cia, i Se­ek, que se ce­le­bra a Ber­lín.

Bra­va Fa­brics, que fa­bri­ca les se­ves col·lec­ci­ons a ca­vall de Por­tu­gal i Es­pa­nya, a fi d’ofe­rir mo­da so­ci­al­ment res­pon­sa­ble i, al­ho­ra, con­tro­lar tot el pro­cés de pro­duc­ció de les se­ves col·lec­ci­ons, va aug­men­tar en un 65% les ven­des du­rant el 2017 res­pec­te a l’exer­ci­ci an­te­ri­or, i va ar­ri­bar a pro­duir un to­tal de 25.000 pe­ces.

Ivan Mo­nells i Ra­món Bar­be­ro, fun­da­dors de la fir­ma de mo­da, i la no­va bo­ti­ga de Bar­ce­lo­na

La fir­ma po­sa el fo­cus en mer­cats eu­ro­peus com Ale­ma­nya, Ho­lan­da i Ità­lia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.