Au­di­ò­me­tres 2.0

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Ki­ver­sal pre­sen­ta un dis­po­si­tiu di­gi­tal amb con­nec­ti­vi­tat a in­ter­net i amb ca­li­brat­ge a dis­tàn­cia Ki­ver­sal­ha re­but una sub­ven­ció Ne­o­tec, de 182.000 eu­ros, per desen­vo­lu­par un sis­te­ma in­tel·li­gen­tamb dis­po­si­tius mè­dics IoT per a l’au­to­ma­tit­za­ció de pro­ves d’ au­di­o­me­tria, en col·la­bo­ra­ció am bel CREB de­la UPC. Llan­ça­da fa un any, la

start-up per­se­gueix la trans­for­ma­ció di­gi­tal dels au­di­ò­me­tres, que uti­lit­zen els cen­tres mè­dics per me­su­rar l’agu­de­sa au­di­ti­va dels pa­ci­ents. “El nos­tre pri­mer dis­po­si­tiu, Au­di­xi10, amb­con­nec­ti­vi­tat a in­ter­net pot ob­te­nir un di­agnòs­ti­cam­bun ca­li­brat­ge me­tro­lò­gic ins­tan­ta­ni, co­sa que li per­met ser el 100% del temps ope­ra­tiu, fent que els cen­tres sa­ni­ta­ris es­tal­vi­ïn en man­te­ni­ment”, ex­pli­ca Jo­sé Ma­ría Pla­na, so­ci fun­da­dor de Ki­ver­sal.

Ki­ver­sal -que pre­veu llan­çar al­mer­cat la se­va pri­me­ra lí­nia d’au­di­ò­me­tres in­tel·li­gents al se­tem­bre­tre­ba­lla per tan­car acords de dis­tri­bu­ció en mer­cats in­teres­sats, comAus­trà­lia.

Pi­e­tat Dí­ez i Jo­sé Ma­ría Pla­na, fun­da­dors de Ki­ver­sal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.