La bar­re­ja de di­fe­rents ti­pus de plàs­tic i la pre­sèn­cia d’ad­di­tius o tints als en­va­sos en di­fi­cul­ta el re­ci­clat­ge

La Vanguardia (Català) - Diners - - SECTORS -

de l’en­vàs i l’em­ba­lat­ge.

Les so­lu­ci­ons plan­te­ja­des mi­ren de re­va­lo­rit­zar el plàs­tic, amb pro­ces­sos per allar­gar-ne el ci­cle de vi­da, i de mi­ni­mit­zar-ne l’im­pac­te me­di­am­bi­en­tal. La ne­ces­si­tat és gran. Se­gons un in­for­me­del Fò­rum Eco­nò­mic Mun­di­al, el 95% de l’en­va­sat plàs­tic s’uti­lit­za una so­la ve­ga­da i pro­duir-lo i in­ci­ne­rar-lo ge­ne­ra 400 mi­li­ons de to­nes de di­ò­xid de car­bo­ni. Des de la pers­pec­ti­va del re­ci­clat­ge, la re­cu­pe­ra­ció d’un mi­lió de to­nes de plàs­tic equi­val a treu­re un mi­lió de cot­xes de la car­re­te­ra.

“Els plàs­tics te­nen un ele­vat po­ten­ci­al de re­ci­clat­ge, tot i ai­xò, quan par­lem de re­ci­clat­ge d’en­va­sos re­si­du­als apa­rei­xen di­fi­cul­tats a cau­sa de la bar­re­ja de di­fe­rents ti­pus de plàs­tics que s’han de ges­ti­o­nar al­ho­ra, ai­xí com la pre­sèn­cia d’ad­di­tius, tints o eti­que­tes als en­va­sos”, ex­pli­ca Mi­quel Ro­vi­ra, di­rec­tor de Sos­te­ni­bi­li­tat d’Eu­re­cat.

N’hi ha prou amb un exem­ple: un bric de llet és un en­vàs com-

LLIBERT TEIXIDÓ / AR­XIU

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.