Bar­re­tes per a es­por­tis­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Stro­ong tan­ca la ron­da d’in­ver­sió, li­de­ra­da per Eco­no­mis­tesBAN La start-up ca­ta­la­na Stro­ong, es­pe­ci­a­lit­za­da en la pro­duc­ció i co­mer­ci­a­lit­za­ció de bar­re­tes ener­gè­ti­ques sa­lu­da­bles, ha tan­cat la pri­me­ra ron­da de fi­nan­ça­ment, per va­lor de 50.000 eu­ros, li­de­ra­da per la xar­xa d’àn­gels in­ver­sors del Col·le­gi d’Eco­no­mis­tes de Ca­ta­lu­nya, Eco­no­mis­tesBAN. Amb la in­jec­ció de ca­pi­tal, que ani­rà acom­pa­nya­da d’un crè­dit Eni­sa, la start-up pre­tén con­so­li­dar la bo­ti­ga en lí­nia, cre­ar una xar­xa de dis­tri­bu­ció i co­mer­ci­a­lit­za­ció als ca­nals fo­ra de lí­nia i am­pli­ar la se­va car­te­ra de snacks sa­lu­da­bles. Llan­ça­da per l’em­pre­ne­do­ra i apas­si­o­na­da del run­ning, Lour­des Tor­res, Stro­ong és una fir­ma de snacks sa­lu­da­bles per a es­por­tis­tes, ela­bo­rats amb in­gre­di­ents na­tu­rals, sen­se ad­di­tius ni su­cres afe­gits a fi d’ofe­rir una ener­gia es­ta­ble i du­ra­do­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.