A do­mi­ci­li i so­ci­al

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Pe­pe­ta Vi­la­ró es di­ri­geix a cli­ents par­ti­cu­lars i a or­ga­nit­za­ci­ons com cen­tres de dia i en­ti­tats de ju­bi­lats Me­nús sa­lu­da­bles a do­mi­ci­li per a per­so­nes amb mo­bi­li­tat re­du­ï­da. És la pro­pos­ta de l’em­pre­sa Pe­pe­ta Vi­la­ró, que des de fa tres me­sos ope­ra a la co­mar­ca d’Oso­na.

La idea va sor­gir quan un dels fun­da­dors, Jau­me Bau­le­nas, es va ado­nar que ca­da ve­ga­da hi ha­via al seu vol­tant més per­so­nes grans i amb mo­bi­li­tat re­du­ï­da que se­guien una di­e­ta ali­men­tà­ria de­fi­ci­ent. “Els me­nús di­a­ris, que ofe­rim de di­lluns a diu­men­ge, són dis­se­nyats per una nu­tri­ci­o­nis­ta a fi que si­guin com més equi­li­brats mi­llor i con­tri­bu­ei­xin a mi­llo­rar la qua­li­tat de vi­da dels nos­tres cli­ents”, afir­ma l’em­pre­ne­dor. En aques­ta lí­nia, l’em­pre­sa dis­tri­bu­eix tots els me­nús en unes bos­ses ter­mo­e­lèc­tri­ques que man­te­nen el men­jar a 65 graus, per pre­ser­var la ca­de­na de ca­lor en tot mo­ment.

L’em­pre­sa so­ci­al, po­sa­da en mar­xa amb una in­ver­sió ini­ci­al de 45.000 eu­ros, pre­veu fac­tu­rar du­rant el seu pri­mer exer­ci­ci 185.000 eu­ros i por­tar el pro­jec­te a al­tres co­mar­ques ve­ï­nes com el Mo­ia­nès o el Ri­po­llès.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.