Col·lec­ció Rocke­fe­ller

La Vanguardia (Català) - Diners - - ALTERNATIVES -

Ch­ris­tie’s se­gueix el seu ca­mí as­cen­dent de li­de­rat­ge del mer­cat glo­bal de l’art. Els re­sul­tats pre­sen­tats els úl­tims anys, jun­tam­bla ven­da fa uns quants me­sos del Sal­va­tor mun­di, de Le­o­nar­do, i ara de la im­men­sa­col·lec­ci­ó­dePeggy iDa­vid Rocke­fe­ller, que aquest di­a­ri ha co­bert, re­fer­men aques­ta po­si­ció pro­mi­nent. Per­què el rep­te­no­és sols ven­dre les obres­mé­sim­por­tants i apor­tar-hi va­lor, si­nó tam­bé la capa­ci­tat de se­duc­ció per­què els pro­pi­e­ta­ris d’aques­tes obres te n’ha­gin con­fi­at la ven­da.

Enel cas dels Rocke­fe­ller, hi de­via aju­dar que Ch­ris­tie’s va ga­ran­tir els preus mí­nims de sor­ti­da de tots els lots de la col·lec­ció, i sem­bla que els he­reus, que van co­men­çar les ne­go­ci­a­ci­ons fa sis anys i que des­ti­na­ran tots els guanys ob­tin­guts a la fi­lan­tro­pia, nos’han equi­vo­cat si­fem­cas dels re­sul­tats que es­tan ob­te­nint aquests di­es aNo­vaYork.

Qu­an­sem­bla­va que el cas­tell de focs de la pri­me­ra eve­ning sa­le­am­bels lots d’art dels se­glesXIXi XXs’apa­ga­va, ha­vent fet el rè­cord de ven­da d’una úni­ca col·lec­ció per 646 mi­li­ons de dò­lars, in­clo­ent-hi el de­li­ci­ós Pi­cas­so Fi­llet­te à la cor­bei­lle fleu­rie per 115mi­li­ons, en­ca­ra hi va ha­ver una se­go­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.