“La bo­ti­ga fí­si­ca ha d’ofe­rir el que no pot fer in­ter­net, que és con­ver­tir la com­pra en una ex­pe­ri­èn­cia”

La Vanguardia (Català) - Diners - - PUNT EMPRESARIAL -

World per con­ver­tir el seu ne­go­ci en om­ni­ca­nal. Una­es­tra­tè­gia de 360 graus que im­pul­sa, d’una ban­da, la pla­ta­for­ma de co­merç elec­trò­nic, i de l’al­tra, el pes de la bo­ti­ga fí­si­ca. Una evo­lu­ció en pa­ral·lel del fo­ra de lí­nia i l’en lí­nia per es­ta­blir si­ner­gi­es i apro­fi­tar al­mà­xim­les opor­tu­ni­tats que ge­ne­ren en con­junt. Per­què en ple­na era tec­no­lò­gi­ca, en un­món­hi­per­con­nec­tat, la bo­ti­ga és fo­na­men­tal. “Tant, que els re­al players d’in­ter­net es­tan obrint es­ta­bli­ments fí­sics”, es­gri­meix el con­se­ller de­le­gat de la fir­ma. Sem­bla con­tra­dic­to­ri, pe­rò té una ex­pli­ca­ció: l’adap­ta­ció a les ne­ces­si­tats i els nous com­por­ta­ments del con­su­mi­dor.

La bo­ti­ga no des­a­pa­reix: ma­du­ra. Can­via de rol. Els úl­tims anys, i va in cres­cen­do, el ca­nal en lí­nia és l’es­co­llit per mol­tes per­so­nes du­rant la

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.