Els fons han atret aquest any uns 2.100 mi­li­ons d’eu­ros més que en l’ar­ren­ca­da de l’any 2017

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

els fons d’in­ver­sió du­rant aquests qua­tre pri­mers­me­sos de l’any, uns 9.700 mi­li­ons d’eu­ros, su­pera les en­tra­des dels pri­mers qua­tre me­sos de l’any pas­sat en uns 2.100 mi­li­ons d’eu­ros.

Els in­ver­sors han ac­tu­at a l’abril amb efecte re­tar­dat, ja que la mala ex­pe­ri­èn­cia dels me­sos de fe­brer i març, amb al­tes do­sis d’in­cer­te­sa als mer­cats, s’han re­flec­tit en les con­duc­tes del mes d’abril, molt més cau­tes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.