Ener­gia a l’abril

La Vanguardia (Català) - Diners - - MERCATS -

guanys els pri­mers me­sos de l’any, un perí­o­de que va re­sul­tar bas­tant in­es­ta­ble als mer­cats. En to­tal, uns 23 fons van su­perar el 6% de ren­di­bi­li­tat en el perí­o­de de qua­tre me­sos com­près en­tre l’ini­ci de l’any i fi­nal d’abril. Els guanys més grans aquests qua­tre me­sos els han con­cen­trat fons de Ges­con­sult, Aban­te (l’Oka­van­go), Me­di­o­la­num, Alan­tra i GVC.

A l’abril, la pu­ja­da dels preus del pe­tro­li s’ha dei­xat no­tar en al­guns fons. El més ren­di­ble del mes ha es­tat l’Iber­ca­ja Pe­tro­quí­mi­ca, que en un sol mes va acon­se­guir un guany del 9,3%. Un al­tre dels fons des­ta­ca­bles del mes d’abril ha es­tat el Kut­xa­bank Di­vi­den­do, amb gai­re­bé un 6% de pu­ja­da al mes.

En­tre els fons amb vo­lums ele­vats de pa­tri­mo­ni, el Co­bas Se­lec­ci­ón va acon­se­guir a l’abril una ren­di­bi­li­tat de gai­re­bé un 7% per als seus 1.039 mi­li­ons d’eu­ros de pa­tri­mo­ni ges­ti­o­nat. Qua­tre fons de tres ges­to­res amb més de 1.000 mi­li­ons d’eu­ros so­ta ges­tió es van acon­se­guir si­tu­ar du­rant el mes d’abril en­tre els més ren­di­bles. La ges­to­ra Bes­tin­ver ha si­tu­at dos fons, un amb 1.800 mi­li­ons d’eu­ros ges­ti­o­nats i un al­tre amb 1.600 mi­li­ons, en­tre els més ren­di­bles del mes. Els al­tres dos són el ja es­men­tat de Co­bas i el fons Cai­xaBank Bol­sa Se­lec­ci­ón Glo­bal.

Les ges­to­res Co­bas, GVC Ga­es­co, Bes­tin­ver i AzVa­lor van acon­se­guir si­tu­ar dos dels seus fons en la llis­ta dels més ren­di­bles du­rant el mes d’abril.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.