Una in­tu­ï­ti­va pan­ta­lla tàc­til ver­ti­cal de 9” d’es­til tau­le­ta com­bi­na fun­ci­ons de ges­tió, na­ve­ga­ció i ser­veis

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTORS -

dels equi­pa­ments pro­po­sats en el nou V60 2018.

Una al­tra pri­mí­cia en el seg­ment és el ser­vei de subs­crip­ció Pre­mi­um Care by Vol­vo, que ho fa ac­ces­si­ble a tra­vés d’una ta­ri­fa pla­na men­su­al (de 849 eu­ros, se­gons mer­cats) com a al­ter­na­ti­va a la pro­pi­e­tat del ve­hi­cle.

La pro­duc­ció del nou fa­mi­li­ar nòr­dic ha co­men­çat aques­ta pri­ma­ve­ra i les pri­me­res uni­tats co­men­ça­ran a ar­ri­bar al ju­li­ol amb un preu es­ti­mat del vol­tant de 42.000 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.