Les va­ri­ants 4x4 de Dus­ter i S-Cross es mos­tren molt efi­ca­ces quan se cir­cu­la lluny de l’as­falt

La Vanguardia (Català) - Diners - - MOTORS -

Al’in­te­ri­or, la no­va en­tre­ga del Da­cia po­ten­cia la qua­li­tat per­ce­bu­da, mi­llo­ra la dis­po­si­ció dels seus ele­ments i op­ti­mit­za el tac­te de di­fe­rents bo­tons. En op­ció pot dis­po­sar d’equi­pa­ments­com a bo­tó d’en­ge­ga­da i pa­ra­da, tar­ge­ta ti­pus mans lliu­res, sis­te­ma de des­cens de pen­dents, sen­sors d’apar­ca­ment o cà­me­res per fa­ci­li­tar les ma­ni­o­bres.

Tam­bé són de no­va fac­tu­ra el vo­lant mul­ti­fun­ció i ajuts a la con­duc­ció com un de­tec­tor d’an­gle mort, li­mi­ta­dor de ve­lo­ci­tat o l’en­ce­sa au­to­mà­ti­ca de llums.

Tam­bé molt atrac­tiu es mos­tra el S-Cross de Su­zuki, grà­ci­es a la vis­to­si­tat d’ele­ments com els dis­senys de ta­pis­se­ria o la qua­li­tat per­ce­bu­da d’ele­ments com un ta­bli­er, que es mos­tra su­au al tac­te. Enèr­gics ga­so­li­na Els dos au­to­mò­bils dis­po­sen d’enèr­gi­ques i efi­ci­ents me­cà­ni­ques de ga­so­li­na. Es trac­ta de mo­tors tur­bo­a­li­men­tats de qua­tre ci­lin­dres, d’1,2 li­tres per al Da­cia i d’1,4 en el cas del Su­zuki. El mo­del ja­po­nès dis­po­sa de cert avan­tat­ge en ter­mes de po­tèn­cia (140 per 125 CV), que es tra­du­eix en una su­pe­ri­or ve­lo­ci­tat mà­xi­ma (200 per 179 km/h) i capa­ci­tat d’ac­ce­le­ra­ció 0-100 km/ h (10,2 per 11 se­gons). Tam­bé és lleu­ge­ra­ment menys con­su­mi­dor (5,6 per 6,4 li­tres) i les se­ves emis­si­ons con­ta­mi­nants de CO són tam­bé in­fe­ri­ors (127 per 145 grams).

En l’apar­tat di­nà­mic, tant Su­zuki S-Cross com Da­cia Dus­ter són pro­pos­tes on el con­fort de mar­xa és un ob­jec­tiu pri­o­ri­ta­ri. Les du­es gam­mes dis­po­sen de ver­si­ons do­ta­des de trac­ció 4x4, cir­cums­tàn­cia que els per­met ser molt su­pe­ri­ors a la ma­jo­ria dels seus com­pe­ti­dors quan es trac­ta de cir­cu­lar lluny de l’as­falt, so­bre pis­tes am­bun ter­ra ir­re­gu­lar.

Un va­lor afe­git de la gam­ma del Da­cia Dus­ter és la dis­po­ni­bi­li­tat d’una ver­sió que pot fun­ci­o­nar amb gas li­quat GLP, equi­pa­da amb un mo­tor de ga­so­li­na SCe de 115 CV, que pot re­cór­rer 115 km uti­lit­zant gas.

Es trac­ta, en de­fi­ni­ti­va, de du­es op­ci­ons idò­ni­es en el seg­ment dels cros­so­vers com­pac­tes, amb un ren­di­ment su­pe­ri­or per al Su­zuki, pe­rò amb una re­la­ció en­tre preu i pro­duc­te molt fa­vo­ra­ble al Dus­ter.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.