Un37% dels usu­a­ris ce­deix les da­des per­so­nals

Una ma­cro­en­ques­ta in­di­ca que els con­su­mi­dors dei­xen in­for­ma­ció a les mar­ques si re­ben va­lor afe­git

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Pi­er­gi­or­gio M. San­dri

En ple­na tem­pes­ta so­bre l’ús d’in­for­ma­ció sen­si­ble per part de les em­pre­ses, una ma­cro­en­ques­ta (22.000 per­so­nes) du­ta a ter­me per la con­sul­to­ra PwC (Glo­bal Con­su­mer In­sigths Sur­vey) re­ve­la una da­da sor­pre­nent: el 37% dels com­pra­dors es­pa­nyols –41% al món– di­uen que con­fi­en en els re­tai

lers quan aquests re­co­pi­len da­des so­bre les se­ves in­terac­ci­ons en l’en­torn en lí­nia per des­prés uti­lit­zar aques­ta in­for­ma­ció i fer-los ofer­tes per­so­na­lit­za­des. És cert que un 34% (-30% a es­ca­la glo­bal) des­con­fi­en d’aquest ús pe­rò els per­cen­tat­ges re­flec­tei­xen una di­vi­sió en lloc d’una con­dem­na unà­ni­me.

“La qües­tió és com gua­nyar­se la con­fi­an­ça d’aquest col·lec­tiu”, pre­ci­sa Al­fon­so Cos­sio, so­ci res­pon­sa­ble de Cus­to­mer a PwC. I ai­xò s’acon­se­gueix, se­gons aquest ex­pert, no no­més amb el com­pro­mís de guar­dar les da­des i no di­fon­dre-les a ter­cers si­nó tam­bé ofe­rint va­lor afe­git. “Les em­pre­ses han de com­plir amb el que di­uen i man­te­nir in­for­mat el cli­ent amb pro­pos­tes que li si­guin d’uti­li­tat.

Al­gun exem­ple? Si amb el re­co­nei­xe­ment fa­ci­al l’en­car­re­gat d’una bo­ti­ga sap les com­pres ha­bi­tu­als del cli­ent, aquest es­ta­rà con­tent de re­bre in­for­ma­ció per­so­na­lit­za­da. Si en can­vi una uni­ver­si­tat en­via ofer­tes a exa­lum­nes de cur­sos ju­rí­dics men­tre al­guns d’aquests s’han fet eco­no­mis­tes, ho tro­ba­ran com a cor­reu bros­sa. “Les em­pre­ses te­nen du­es iden­ti­tats, la fo­ra de lí­nia i la di­gi­tal. El con­su­mi­dor pot con­fi­ar en els seus pro­duc­tes, pe­rò si des­prés a in­ter­net la com­pa­nyia no ho fa bé de poc li ser­vi­rà aques­ta re­pu­ta­ció”, in­di­ca Cos­sio.

El de­bat es­tà obert, pe­rò pot­ser el més im­por­tant és que el ca­mí sem­bla tra­çat. L’en­ques­ta de PwC as­se­nya­la que per so­ta dels 30 anys, el per­cen­tat­ge de per­so­nes que veu de bon ull la ces­sió de da­des per­so­nals per a fi­na­li­tats co­mer­ci­als es dis­pa­ra al 50%. “Aquest col·lec­tiu es­tà mé­sa­cos­tu­mat a com­par­tir in­for­ma­ció i ja en­tén que s’ha de fer de ma­ne­ra se­gu­ra”, subrat­lla Cos­sio. Els grans ar­ros­se­guen més re­ti­cèn­ci­es, mo­ti­va­des o no. És un te­ma cul­tu­ral. O més avi­at ge­ne­ra­ci­o­nal.

BET_NOIRE / GETTY I

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.