La fir­ma es­tu­dia els mi­cro­bis per apli­car-ho en bi­o­me­di­ci­na i agri­cul­tu­ra

Mi­cro­o­mics, sor­gi­da del CRG i Icrea, es­tà es­pe­ci­a­lit­za­da en anà­li­si de mi­cro­bi­o­ma ime­ta­ge­nò­mi­ca

La Vanguardia (Català) - Diners - - PORTADA - Jo­a­quim El­cac­ho

Un al­tre exem­ple de com“una in­ves­ti­ga­ció cap­da­van­te­ra i ar­ris­ca­da pot mi­llo­rar l avi­da d eles per­so­nes i aju­dar la so­ci­e­tat pro­duint co­nei­xe­ment i ri­que­sa”.

El pro­fes­sor L uis Ser­ra no, di­rec­tor del Cen­tre de Re­gu­la­ció Ge­nò­mi­ca( C R G ), de­fi­neix amb aques­ta fra­se el pro­jec­te em­pre­sa­ri­al Mi­cro­o­mics, se­go­na spin-off nas­cu­da delCRG; en aquest cas, am­bla par­ti­ci­pa­ció de­la Ins­ti­tu­ció Ca­ta­la­na de Re­cer­ca i Es­tu­dis Avan­çats (Icrea) i els dos in­ves­ti­ga­dors em­pre­ne­dors del pro­jec­te: To­ni Ga­bal­dón (in­ves­ti­ga­dor Icrea alCRG i ara tam­bé di­rec­tor ci­en­tí­fic de la no­va em­pre­sa) i Pe­dro Gonzá­lez (con­se­ller de­le­gat idi­rec­tor d’ope­ra­ci­ons de la ma­tei­xa spin-off).

Mi­cro­o­mics es va po­sar en mar­xa ofi­ci­al­ment el se­tem­bre del 2017, i tres me­sos des­prés ja era una em­pre­sa eco­nò­mi­ca­ment vi­a­ble. “Hem con­so­li­dat els pri­mers cli­ents, i com­que som una em­pre­sa de ser­veis, sen­se ne­ces­si­tat de grans in­ver­si­ons eco­nò­mi­ques, des del fe­brer pas­sa tes­tem co­brint des­pe­ses”, afir­ma amb sa­tis­fac­ció el ci­en­tí­fic i co­fun­da­dor del pro­jec­te To­ni Ga­bal­dón.

La jo­ve em­pre­sa té el seu ori­gen en la re­cer­ca ci­en­tí­fi­ca desen­vo­lu­pa­da al CRG i, en­tre d’al­tres, el pro­jec­te de ci­èn­cia ciu­ta­da­na Treu

la llen­gua desen­vo­lu­pat en col·la­bo­ra­ció amb l’ Obra So­ci­al La Cai­xa, amb l’ ob­jec­tiu ci­en­tí­fic de dis­po­sar de da­des més fi­a­bles so­bre el mi­cro­bi­o­ma o con­junt de mi­cro- or­ga­nis­mes (bac­te­ris i fongs) que vi­ue­na la­bo­ca­de­per­so­nes sa­ne­so afec­ta­des per al­gu­na malal­tia o sín­dro­me. “La pri­me­ra edi­ció de Treu la

llen­gua ens va per­me­tre ana­lit­zar més de 1.500 mos­tres iens va aju­dar apo­sar apunt els pro­to­cols i els pro­ce­di­ments més efec­tius per a l’ anà­li­si de mi­cro­bi omes ”, re­cor­da To­ni Ga­bal­dón.

“Apar­ti r d’ aquest pro­jec­te i al­tres col·la­bo­ra­ci­ons amb hos­pi­tals, ens vam ado­nar que era ne­ces­sa­ri cre­ar una em­pre­sa per con­ti­nu­ar avan­çant en aquest ti­pus de ser­veis, i a més a més vam veu­re que no­hi ha­via cap al­tra em­pre­sa aEs­pa­nya amb aquest per­fil es­pe­ci­a­lit­zat”, de­ta­lla el co­fun­da­dor i di­rec­tor ci­en­tí­fic de Mi­cro­o­mics.

La no­va spin-off es­pe­ci­a­lit­za­da neix amb l’ ob­jec­tiu d ’“ofe­rir so­lu­ci­ons que per­me­tin iden­ti­fi­ca­ri­es­tu­di a rels mi­cro­bis per ala uti­lit­za­ció en be­ne­fi­ci de­la sa­lut, l’ agri­cul­tu­ra i la ra­ma­de­ria, la in­dús­tria o la in­ves­ti­ga­ció”, des­ta­quen els pro­mo­tors d’aquest pro­jec­te de ba­se ci­en­tí­fi­ca.

L’ ori­gen de Mi­cro­o­mics és l’ es­tu­di del mi­cro­bi oma hu­mà i la bi­o­me­di­ci­na, pe­rò la se­va ex­pe­ri­èn­cia i els seus ser­veis s’es­te­nen ac­tu­al­ment a camps tan di­ver­sos com la ra­ma­de­ria, la in­dús­tria ali­men­tà­ria o el me­di am­bi­ent. “La nos­tra mis­sió és con­ver­tir el co­nei­xe­ment ci­en­tí­fics obr eme­ta ge­nò­mi­ca i mi­cro­bi oma en so­lu­ci­ons pràc­ti­ques p erals nos­tres cli­ents i pera la so­ci­e­tat”, ex­pli­caGa­bal­dón.

Co­ma exem­ple de la se­va ac­ti­vi­tat, el di­rec­tor ci­en­tí­fic de la fir­ma ex­plic aqueu n dels pri­mers cli­ents Mi­cro­o­mics ésun­hos­pi­tal de Por­tu­gal in­teres­sat a ana­lit­zar el mi­cro­bi­o­ma del pul­mó de malalts de càn­cer. En un camp molt di­fe­rent, l ajo­ve em­pre­sa ha ana­lit­za tels mi­cro­bi omes d’ ani­mals de gran­ja per es­tu­di­ar l’ efec­ti­vi­tat de l’ ús de pro­bi­ò­tics que subs­ti­tu­ei­xen els pro­ble­mà­tics an­ti­bi­ò­tics.

Al sec­tor de la in­dús­tria ali­men­tà­ria, Mi­cro­o­mics ha co­men­çat a tre­ba­llar amb di­ver­ses em­pre­ses en es­tu­di d eles ca­de­nes de pro­cess aten ali­men­ta­ció; per mi­llo­rar la pro­duc­ció i evi­tar la in­to­xi­ca­ció cre­ua­da.

En l’es­tu­di i la pro­tec­ció del me­di am­bi­ent, aques­ta no­va spin-off ca­ta­la­na ofe­reix ser­veis a em­pre­ses de fer­ti­lit­zants per va­lo­rar l’efec­ti­vi­tat de nous pro­duc­tes am­bla mi­ra­da cen­tra­da en la subs­ti­tu­ció de fer­ti­lit­zants quí­mics per bi­o­fer­ti­lit­zants que con­tri­bu­ei­xin au­na agri­cul­tu­ra­més sos­te­ni­ble.

A més a més, la no­va em­pre­sa par­ti­ci­pa en es­tu­dis am­bi­en­tals de ca­ràc­ter in­ter­na­ci­o­nal, en­tre els quals hi ha la ca­rac­te­rit­za­ció mi­cro­bi­a­na de la cos­ta de l’oceà Pa­cí­fic a Amè­ri­ca del Nord.

Mi c ro om ics té el su­port del C R G i es­tà ubi­ca­da al Parc d’In­ves­ti­ga­ció Bi­o­mè­di­ca de Barcelona (PRBB).

XAVIER CERVERA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.