Trans­for­ma­ció amb vis­ta a la se­gu­re­tat

Mú­tua Ge­ne­ral de Ca­ta­lu­nya abor­da la se­va tran­si­ció tec­no­lò­gi­ca cap al nú­vol hí­brid

La Vanguardia (Català) - Diners - - ECONOMIA DIGITAL - Nor­ber­to Ga­lle­go

Nous mu­tu­a­lis­tes, na­dius di­gi­tals, re­cla­men mo­dels de ser­vei d’acord amb els temps

Que Mú­tua Ge­ne­ral de Ca­ta­luya si­gui una en­ti­tat sen­se ànim de lu­cre­no­treu que ha­gi de ser com­pe­ti­ti­va en un sec­tor, les as­se­gu­ran­ces de sa­lut, que es ca­rac­te­rit­za per un ús in­ten­siu de les tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció. És un sec­tor, per cert, en què es fa no­tar la pre­sèn­cia com a usu­a­ris d’una ge­ne­ra­ció de na­dius di­gi­tals que es­pe­ren un nou mo­del de re­la­ció am bel pres­ta­ta­ri de ser­veis. So­bre aques­ta do­ble pre­mis­sa des­criu To­ni Aya­la, di­rec­tor d’in­no­va­ció, la di­gi­ta­lit­za­ció d’una en­ti­tat fun­da­da el 1984 que té 80.000 so­cis mu­tu­a­lis­tes: “El fo­cus en l’usu­a­ri no és un mis­sat­ge, te l’has d’apli­car”.

“Hem apa­re­llat du­es trans­for­ma­ci­ons. Una, por­tar pro­ces­sos al­mo­de cloud; una al­tra, re­plan­te­jar els que es que­den in­ter­na­ment com si es fes­sin en cloud. Aques­ta és la nos­tra ma­ne­rad’en­ten­dre el nú­vol hí­brid”, ex­pli­ca Aya­la. Acla­reix que no es­tà pre­vist subs­ti­tuir els cen­tres de da­des ni ex­ter­na­lit­zar-los, “pe­rò, clara­ment, la idea és que tot fun­ci­o­ni amb l’apa­ren­ça més gran de cloud; si en el fu­tur cal­gués apro­fun­dir, ho tin­drí­em més fà­cil”.

Des del 2016, el nom­bre de pro­jec­tes de tec­no­lo­gi­es de la in­for­ma­ció s’ha du­pli­cat per res­pon­dre a la de­man­da. “Te­nim més mu­tu­a­lis­tes per aten­dre i per fer-ho no no­més ne­ces­si­tem més capa­ci­tat si­nó avan­çar per po­der ofe­rir ser­veis com con­sul­tes per ví­deo o xat, au­to­rit­za­ci­ons elec­trò­ni­ques... que eren im­pen­sa­bles fa uns quants anys”.

La con­ver­sió al mo­del cloud no és u nac­te èpic. El prag­ma­tis­me va co­men­çar per­les apli­ca­ci­ons no crí­ti­ques, el que A ya­la ex­pres­sa com“no pas­sar de ze­ro a cent [...] has de pla­ni­fi­car; nos­al­tres vam co­men­çar per im­plan­tar l’Of­fi­ce 365 [l’ofer­ta de softwa­re­co­ma ser­vei deMi­cro­soft] que és una au­tèn­ti­ca trans­for­ma­ció”.

Abans de fer aquest pas, va cal­dre pren­dre una al­tra de­ci­sió, tren­car l’his­tò­ric lli­gam amb Li­nux i pas­sar-se aWin­dows. “Sen­se ne­gar els avan­tat­ges que té el softwa­re open sour­ce, els nos­tres em­ple­ats [uns 300] se sen­ten­més cò­mo­des amb les ei­nes as­so­ci­a­des aWin­dows; ca­da ve­ga­da que apa­reix un dis­po­si­tiu nou, des­co­brei­xes que hi ha un dri­ver per a Win­dows pe­rò no per a Li­nux [...] Ai­xí, ens vam anar de­can­tant na­tu­ral­ment per Mi­cro­soft”. Co­sa que no dei­xa de te­nir grà­cia, apun­ta el cro­nis­ta, quan Mi­cro­soft ha aban­do­nat la se­va mal­vo- len­ça cap a Li­nux i al seu Azu­re es be­ne­fi­cia de la com­pa­ti­bi­li­tat.

La tran­si­ció de la Mú­tua a l’Of­fi­ce 365 ha es­tat rà­pi­da i la de Li­nux aWin­dows “una mi­ca menys rà­pi­da per­què vam apro­fi­tar per re­no­var l’equi­pa­ment dels usu­a­ris [...] La in­te­gra­ció de les apli­ca­ci­ons prò­pi­es amb el mo­de Sa­aS [softwa­re com a ser­vei] “ha des­men­tit els te­mors que po­gués sig­ni­fi­car una càr­re­ga de tre­ball ex­cep­ci­o­nal”.

Po­sats a re­pas­sar una ex­pe­ri­èn­cia re­al de trans­for­ma­ció –que no són mai­com­se su­po­sa a les tau­les ro­do­nes–, la con­ver­sa abor­da un punt crí­tic, la se­gu­re­tat. Co­ma­or­ga­nit­za­ció de­di­ca­da a l’as­sis­tèn­cia sa­ni­tà­ria, “les da­des per­so­nals que ges­ti­o­nem te­nen le­gal­ment un rang de pro­tec­ció avan­ça­da, per la qual co­sa aques­ta era una qües­tió de pri­mer pla”.

L’es­tra­tè­gia de cloud hí­bri­da re­que­reix tras­lla­dar al nú­vol de Mi­cro­soft part de les càr­re­gues de tre­ball lo­cals. Per pre­ve­nir atacs als llocs de tre­ball es bus­ca­va un re­forç ad­di­ci­o­nal a la pro­tec­ció que ofe­reix de sè­rie Of­fi­ce 365 i, al­ho­ra, sim­pli­fi­car els ac­ces­sos des de dis­po­si­tius múl­ti­ples. Des­prés d’ana­lit­zar al­ter­na­ti­ves, es va es­co­llir la pla­ta­for­ma De­ep Se­cu­rity 10, sub­mi­nis­tra­da per TrendMi­cro i in­te­gra­da in si­tu per In­fo­rein.

Aques­ta so­lu­ció apor­ta una pro­tec­ció dis­se­nya­da es­pe­cí­fi­ca­ment per al nú­vol pe­rò que s’in­te­gra amb els dos cen­tres de da­des des dels quals la Mú­tua Ge­ne­ral de Ca­ta­lu­nya cen­tra­lit­za els pro­ces­sos de les se­ves 23 de­le­ga­ci­ons. Des­ta­ca Aya­la: “El de­fi­ni­tiu, el que ens va atreu­re de la pro­pos­ta de TrendMi­cro va ser que sim­pli­fi­ca la vi­si­bi­li­tat i el con­trol dels in­ci­dents de se­gu­re­tat que es pro­du­ei­xin; do­na mol­ta tran­quil·li­tat en el dia a dia”.

A més, i no és gens se­cun­da­ri, ser­veix de punt de par­ti­da per al com­pli­ment del Re­gla­ment Ge­ne­ral de Pro­tec­ció de Da­des, que en­tra­rà en vi­gor el 25 de maig. “Ens sem­bla una bo­na ba­se per al pro­jec­te de se­gui­ment per­ma­nent del RGPD des del pri­mer dia, que ara ma­teix es­tem mun­tant. Més opor­tú, im­pos­si­ble”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.