Jo­ie­ria d’au­tor, jo­ie­ria ‘slow’

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Li Jewels pro­du­eix to­tes les pe­ces en una xar­xa de ta­llers de Barcelona i, pre­fe­rent­ment, so­ta co­man­da Li Jewels és una fir­ma de jo­ies que fa dos anys que va néi­xer a Barcelona per re­cu­pe­rar va­lors coml’ar­te­sa­nia i la­per­du­ra­bi­li­tat enun­pa­no­ra­ma en què im­pe­ra el­fe­no­men de la­mo­da d’un sol ús, tam­bé cone­gu­da co­ma fast fas­hi­on. Dar­re­re del pro­jec­te hi ha Lu­cía Pi­cos i María Ló­pez; una con­sul­to­ra am­bi­en­tal iu­na ex­per­ta en tec­no­lo­gia di­gi­tal que van de­ci­dir apar­car les se­ves fei­nes d’ofi­ci­na per em­pren­dreun pro­jec­te per­so­nal. “La con­vic­ció que el dis­seny i l’aten­ció a la fa­bri­ca­ció són­mé­sim­por­tants que el va­lor in­trín­sec dels­ma­te­ri­als ens ha por­tat a vo­ler for­jar un nou con­cep­te de jo­ie­ria. To­tes les nos­tres pe­ces es cre­e­namb­vo­ca­ció atem­po­ral i am­bla in­ten­ció de col·la­bo­rar en la cre­a­ció d’un­nou­con­cep­te de lu­xe, més­cen­trat en el va­lor del temps que en el va­lor dels ma­te­ri­als clàs­sics de la jo­ie­ria, que mol­tes ve­ga­des com­por­ten el pa­ti­ment del pla­ne­ta”, afir­ma Pi­cos.

L’ en­se­nya pro­du­eix ín­te­gra­ment les se­ves col·lec­ci­ons en una xar­xa de ta­llers de Barcelona i, ge­ne­ral­ment, so­ta co­man­da. “Ai­xò ens per­met mi­ni­mit­zar qual­se­vol des­a­pro­fi­ta­ment i, al­ho­ra, adap­tar-nos al­mà­xi­mal con­cep­te de pro­duc­ció sos­te­ni­ble. Per ai­xò la ven­da en lí­nia és el­mo­del que s’adap­ta­més­bé al nos­tre con­cep­te”, afe­geix l’em­pre­ne­do­ra.

Amb­tot, mal­grat que la­ma­jo­ria de les se­ves ven­des es fan a tra­vés de la bo­ti­ga en lí­nia, Li Jewels tam­bé dis­tri­bu­eix part de les se­ves pro­duc­ció au­na vin­te­na­de bo­ti­gues mul­ti­mar­ca de Barcelona, Ma­drid iA Co­ruña. “Ens agra­da­ria aug­men­tar la pre­sèn­cia en­més punts de ven­da fí­sics, pe­rò pre­fe­rim créi­xer apoc apoc i de­ma­ne­ra se­gu­ra”, con­clou Ló­pez.

Mal­grat que la ma­jo­ria de les ven­des de Li Jewels es pro­du­ei­xen a Es­pa­nya, l’en­se­nya dis­tri­bu­eix part de les se­ves cre­a­ci­ons a una bo­ti­ga en lí­nia del Ca­na­dà ...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.