La Fed s’avan­ça al BCE

La Vanguardia (Català) - Diners - - EN PORTADA -

Di­jous la Re­ser­va Fe­de­ral va fer pú­bli­ques les ac­tes de la reu­nió del seu co­mi­tè de mer­cat –l’òr­gan on s’adop­ten les de­ci­si­ons de po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria– obert el se­tem­bre pas­sat. I van ar­ri­bar males no­tí­ci­es per a Do­nald Trump, con­tra­ri a l’en­ca­ri­ment del preu del di­ner. Els fal­cons –guar­di­ans de l’or­to­dò­xia, en l’ar­got– es­tan gua­nyant la ba­ta­lla, i sem­bla que tot in­di­ca que al desem­bre hi hau­rà la quar­ta pu­ja­da de ti­pus de l’any per si­tu­ar-los en un 2,5%. El mo­tiu? “El mer­cat la­bo­ral ha de­mos­trat for­ta­le­sa els úl­tims me­sos i el pro­duc­te in­te­ri­or brut sem­bla que creix a bon rit­me el ter­cer tri­mes­tre, a un ni­vell si­mi­lar al de la pri­me­ra part de l’any”, va as­se­gu­rar la Fed. En aques­tes cir­cums­tàn­ci­es, ara el full de ru­ta cone­gut –una pos­si­ble pu­ja­da més al desem­bre i fins a tres més el 2019– és més pro­ba­ble que abans. A la reu­nió del se­tem­bre tots els ban­quers cen­trals van vo­tar a fa­vor de la pu­ja­da de ti­pus. De mo­ment, aquest és el ca­mí mar­cat, mal­grat que pot va­ri­ar en el fu­tur. “La Fed ha fet els deu­res, una gran fei­na, i té mar­ge d’ac­tu­a­ció en cas ne­ces­sa­ri”, re­cor­da Álex Fus­té, d’And­bank. En qual­se­vol mo­ment pot fre­nar. No pas­sa el ma­teix amb el Banc Cen­tral Eu­ro­peu (BCE), que po­sa­rà fi al pro­gra­ma de com­pra de bons al desem­bre i que po­dria fer la se­va pri­me­ra pu­ja­da de ti­pus en vuit anys el se­tem­bre del 2019.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.