L’opi­nió, en tres ca­res

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

Cle­an Tracker Box ofe­reix la pos­si­bi­li­tat de va­lo­rar el ser­vei fet per l’empresa de ne­te­ja

Els fulls de ne­te­ja dels banys pú­blics són tot un ana­cro­nis­me en l’era de la in­ter­net de les co­ses. “Són fà­cil­ment ma­ni­pu­la­bles i no hi que­da re­flec­tit ni el ren­di­ment dels tre­ba­lla­dors ni la sa­tis­fac­ció dels usu­a­ris”, afir­ma Ro­ger Gi­bert, co­fun­da­dor de Cle­an Tracker Box. Aques­ta spin-off de Happy Cus­to­mer Box neix ar­ran de la in­ven­ció d’un dis­po­si­tiu que ofe­reix als usu­a­ris la pos­si­bi­li­tat de va­lo­rar el ser­vei fet per l’empresa de ne­te­ja. Aquest dis­po­si­tiu s’ubi­ca als ma­tei­xos banys i cons­ta de tres bo­tons amb tres ca­res, amb di­fe­rents ni­vells de sa­tis­fac­ció. “Els nos­tres ser­veis de big da­ta clas­si­fi­quen aques­tes va­lo­ra­ci­ons ofe­rint la pos­si­bi­li­tat d’ava­lu­ar la fei­na fe­ta per ca­da tre­ba­lla­dor”, ex­pli­ca Gi­bert, que exer­ceix de di­rec­tor d’ope­ra­ci­ons de la spin-off al­ho­ra que es­tu­dia ADE a EAE. El dis­po­si­tiu tam­bé de­tec­ta l’aflu­èn­cia de per­so­nes per ai­xí “op­ti­mit­zar els re­cur­sos hu­mans dis­po­ni­bles”, afe­geix el jo­ve em­pre­ne­dor.

Cle­an Tracker Box ha re­que­rit una in­ver­sió ini­ci­al de 100.000 eu­ros i els fun­da­dors ja es­tan co­men­çant a tre­ba­llar en una se­go­na ron­da de 200.000 eu­ros.

La ‘spi­noff’ pre­veu tan­car l’any amb una fac­tu­ra­ció de 45.000 eu­ros

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.