Bo­dis cor­rec­tors de la postu­ra

La Vanguardia (Català) - Diners - - CATALUNYA EMPRÈN -

SGS Tec­nos i World­li­ne desen­vo­lu­pen amb Eu­re­cat un ‘we­a­ra­ble’ per pre­ve­nir le­si­ons lum­bars i do­nar pau­tes cor­rec­to­res

S’ha aca­bat el do­lor lum­bar. Les em­pre­ses SGS Tec­nos i World­li­ne, jun­ta­ment amb el cen­tre tec­no­lò­gic Eu­re­cat, han desen­vo­lu­pat un bo­di in­tel·li­gent que com­bi­na di­fe­rents sen­sors per pre­ve­nir ris­cos de fa­ti­ga lum­bar i do­nar pau­tes cor­rec­to­res a l’usu­a­ri. Ba­te­jat com aWe­ar­lumb, aquest we­a­ra­ble pren de­ci­si­ons en fun­ció de les da­des re­co­lli­des pels sen­sors, que s’in­ter­pre­ten mit­jan­çant al­go­rit­mes. Les pa­to­lo­gi­es lum­bars pro­du­ei­xen in­ca­pa­ci­tat la­bo­ral a 142.000 per­so­nes a Es­pa­nya ca­da any.

El bo­di We­ar­lumb és capaç de do­nar pau­tes cor­rec­to­res a l’usu­a­ri

Els edi­fi­cis d’Apo­ca­poc BCN per­se­guei­xen te­nir un im­pac­te po­si­tiu so­bre les per­so­nes i el pla­ne­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.